De gröna Parlamentarikerna håller trycket uppe på Kommissionen

Postad den av acta

Idag har fyra gröna EU-parlamentariker; Carl Schlyter, Christian Engström, Yannick Jadot och Sandrine Bélier, ställt två nya frågor till Kommissionen rörande ACTA-avtalet och dess potentiella inverkan på exempelvis tillgången till generiska mediciner.

Den ena frågan berör huruvida Kommissionen anser det förenligt att ingå ACTA-avtalet samtidigt som ACTA kommer att påverka förmågan att uppnå tidigare ingångna avtal och utfästelser EU gjort relaterat till global hälsa, bl.a. i ”Council Conclusions on the EU role in Global Health”.

Den andra frågan fokuserar på frånvaron i ACTA av många av de ”skyddsmekanismer”   som ingår i TRIPS-avtalet. Följdkonsekvenserna av detta kan mycket väl innebära ett hårt slag för generiska mediciner, som med ACTA:s starkare formuleringar för att stoppa all misstänkt varor även ”på genomresa” (in transit) riskerar att beslagtas i exempelvis EU (detta sker redan i viss skala, vilket föranlett att Indien och Brasilien nu anmält EU till WTO).

Man frågar också om Kommissionen planerar att genomföra den konsekvensanalys av ACTA som EU-Parlamentet bad om i samband med sin antagna resolution i mars, då framför allt med frågan om generiska mediciner i åtanke.

Frågorna i sin helhet kommer inom kort att finnas tillgängliga via den gröna gruppen i EU-parlamentets kampanjsida om ACTA.

För att förenkla: fråga 1 och fråga 2

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Att snabbt få klart ACTA viktigare än öppenhet, enligt USA

Postad den av acta

För ungefär tjugo minuter sedan avslutades utbytet av åsikter med USA:s nya ambassadör till EU, William E. Kennard, som hölls  i INTA (utskottet för internationell handel) i Europaparlamentet. Ambassadören svarade bland annat på ett par frågor från parlamentarikerna beträffande ACTA.

Carl Schlyter ställde flera frågor till ambassadören. Han frågade bland annat om bristen på insyn i samband med ACTA-förhandlingarna. Ambassadören svarade att det finns kommersiella intressen och att det krävs respekt för att alla parter skall kunna ha sina förhandlingspositioner konfidentiella. Carl Schlyter replikerade att det förvisso är sant när det rör sig om kommersiella uppgörelser, men ACTA rör sig om lagstiftande, och att ett utkast på avtalet redan släpptes under förra förhandlingsrundan i Nya Zeeland. Ambassadören höll med om att öppenhet ibland kan vara på sin plats, men att det skulle ta betydligt längre tid för parterna att avsluta förhandlingarna, och således antagligen omöjliggöra parternas ambition att bli klara under år 2010. 

– För amerikanerna är det uppenbarligen vikigare att snabbast möjligt få klart ett avtal under hemlighetsmakeri i stället för att genom en öppen process låta förhandlingarna ta den tid dem behöver , kommenterade Carl Schlyter.

Carl Schlyter ställde även ytterligare en fråga rörande hur ambassadören såg på att USA används som slagträ av EU-Kommissionen i den interna debatten mellan Kommissionen och EU-Parlamentet rörande insyn och öppenhet i ACTA- förhandlingarna. Kommissionen hänvisar till USA:s ovilja till ökad insyn när Parlamentet ber om alla dokument och handlingar involverade i förhandlingsprocessen. Denna fråga valde dock ambassadören att inte svara på.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

Nytt svar från Kommissionen på ACTA-fråga

Postad den av acta

Kommissionen har idag genom handelskommissionär Karel De Gucht svarat på den skriftliga fråga Carl Schlyter m.fl gröna parlamentariker ställde till Kommissionen apropå Kommissionär Neelie Kroes uttalande om ACTA-avtalet. I korthet säger De Gucht att Kommissionen har förklarat sin uppfattning om avtalet, gjort förtydliganden samt verkat för att utkasttexten skulle offentliggöras, så att ”missförstånd, rykten och förvrängningar” kring vad som står och vad som inte står i avtalet kunde undvikas.

Lite komiskt kan tyckas, med tanke på att tolkningarna och meningsskiljaktigheterna om acta-avtalet och dess text nu är större än någonsin.

De Gucht hävdar även att Kommissionen i ”praktiken” har uppfyllt parlamentets resolution om ACTA (P7 TA(2010)0058), även om det formella svaret fortfarande utarbetas. Hur De Gucht anser att Kommissionen uppfyllt parlamentets krav på att göra en konsekvensanalys av acta utifrån inverkan på medborgerliga rättigheter (punkt 7), eller uppfyllt punkt 9 att begränsa ACTA-avtalet till att enbart innefatta varumärkesförfalskning (counterfeiting) framgår ej av svaret.

De Gucht anser vidare att Parlamentet har fått fullständig information om förhandlingarna i enlighet med Lissabonfördraget (vilket var en av huvudpunkterna i den skriftliga frågan). Således får vi anta att Kommissionen kommer att förse Parlamentet med en uppdaterad avtalstext och fullständig information även efter nästa förhandlingsrunda i Schweiz.

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

Nytt brev till WTO från de gröna

Postad den av acta

Efter att ha fått svar på sitt första brev till WTO och WIPO,  skickade de 7 gröna parlamentarikerna igår ett nytt brev till WTO.

I brevet hänvisar man bl.a. till att Indien och Brasilien vänt sig till WTO för hjälp i och med att EU beslagtar generiska mediciner som färdas via unionen. Möjligheten att beslagta produkter ”på genomresa” (in-transit) innefattas och utökas i ACTA-avtalet. De gröna parlamentarikerna frågar WTO hur den rådande tvisten kan komma att påverka ACTA, om exempelvis WTO går på Brasilien och Indiens linje. Ett ACTA-avtal som medger rätt att beslagta produkter enligt ovanstående principer skulle i så fall kontrastera mot WTO:s provisioner.

Man ber även WTO kommentera vilka potentiella effekter framförhandlandet av ACTA kan få på generella provisioner kring immaterialrätt.

Hela brevet återfinns här .

Det här inlägget postades under , , . 1 kommentar

De Gröna Eu-parlamentarikerna har fått svar från WIPO och WTO

Postad den av acta

Den 15e april skickade en grupp gröna Eu-parlamentariker, bland dem Carl Schlyter, ett öppet brev till WIPO och WTO, där man bad om dessa två organisationers åsikter om ett par frågor rörande ACTA-avtalet och de förhandlingar som pågår mellan dessa parter. WIPO och WTO är de insitutioner där frågor rörande immaterialrätt normalt behandlas.

I brevet ber man WIPO och WTO om en konsekvensanalys om vilka effekter ACTA-avtalet skulle kunna få för integritet, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, tillgång till kunskap/information och tillgång till läkemedel, samt vidare om ett  expertutlåtande från organisationerna om behovet av nya globala normer gällande immaterialrätt.

Svaren från WIPO och WTO är inte överraskande. De kan varken göra en konsekvensanalys av ACTA, eller formulera några omfattande synpunkter, om detta inte ges i uppdrag till dem av medlemsstaterna. De kan inte heller svara konkret på de frågor rörande kommande institutionella problem som parlamentarikerna tar upp i sitt brev, helt enkelt eftersom ACTA-avtalet dels ännu inte är formaliserat, och eftersom de inte fått något sådant uppdrag eller förfrågan från ACTA-parterna.

I övrigt händer det inte så mycket på ACTA-fronten just nu. Vi väntar fortfarande på mer information kring nästa förhandlingsrunda, som kommer äga rum i slutet av juni eller början av juli i Schweiz. En skriven deklaration ang. ACTA-avtalet (Written Declaration 12/2010) cirkulerar fortfarande i Parlamentet, och förhoppningar finns fortfarande att man skall kunna få stöd för den (det krävs att en majoritet av Parlamentarikerna skriver under).

Har man inget bättre för sig rekommenderas fortfaranade att man slänger iväg ett mail, brev eller rentav ett telefonsamtal till några parlamentariker för att påverka dem i ACTA-frågan. Som det ser ut så är EU-Parlamentet den plats där det finns störst förhoppningar om att stoppa avtalet, då Parlamentet har medbestämmanderätt i frågan.

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

Lyckad och givande workshop om ACTA i Parlamentet

Postad den av acta

Det var fullsatt i lokalen och närmare 1000 personer följde med via nätet när ACTA workshopen som arrangerades av Carl Schlyter och Christian Engström genomfördes igår. Under två timmar diskuterade aktivister, experter och politiker problemen med ACTA och hur man bör gå vidare i arbetet för att stoppa eller radikalt ändra dess innehåll. Trots att Kommissionen i flera pressmeddelanden har hävdat att avtalet inte innehåller några ”three strikes” eller andra ”uppseendeväckande” delar, består oron bland ACTA-kritikerna.

Gaelle Krikorian, från Access to knowledge, var en av de första talarna:

”Vår oro är berättigad. Vår mobilisering får inte avta. Balansen mellan skydd för den personliga integriteten och rättighetsinnehavarnas intressen lyser fortfarande med sin frånvaro.” Hon sade även att ”ACTA kommer att innebära att billiga mediciner kommer att beslagtas vid gränskontrollerna, det räcker med en misstanke om att de är förfalskade”.

Sophie Bloemen, från Health action international, en organisation som arbetar för ökad tillgång till mediciner, belyste problemen med de befintliga avsnitten i avtalet om så kallad ”third party liability”. I värsta fall kan företag som tillverkar ingredienser till medicin fällas som ”infringing intermediary”. Hon lyfte även fram kostnaderna av att införa de kontrollmekanismer som ACTA-avtalet resulterar i. I många länder kommer knappa offentliga resurser behöva användas för att skydda multinationella företags intressen. Hon bemötte även många ACTA-förespråkares argument om att ACTA är viktigt för folkhälsan då det hjälper till att stoppa många illegala mediciner som är hälsovådliga. ”Ett utökat beivrande av immaterialrätt är inte rätt sätt att arbeta för förbättrad folkhälsa”, sade Bloemen.   

Ashutosh Jindal, rådgivare på den indiska ambassaden, var även han kritisk mot ACTA. Den indiska regeringen har varit nöjd med de pressutskick där ACTA-parterna beskrivit att generiska mediciner (som Indien är en stor exportör av) inte kommer att påverkas. Men när man läser utkasttexten kvarstår oron. ”Det behövs mer än goda avsikter i texten”, sade Jindal.

Christoffer Kullenberg, från telecomix och Julia-gruppen, sade att ingen nätneutralitet kan bevaras om internetleverantörerna blir ansvariga för sina användares nätbeteenden. Telekomdirektivet garanterade att inga användare skulle kunna stängas av från nätet, men nu verkar ACTA komma att ändra på detta.

Joe McNamee, från EDRi (European Digital Rights), såg delarna om ISP liability i ACTA som en del i någonting större. Han hänvisade bland annat till en kommande OECD-konferens om ISP liability, och menade på att rättighetsinnehavarna nu arbetar i flera forum och insitutioner för att driva igenom att Internetleverantörerna blir ansvariga för vad deras användare gör på Internet.

Jérémie Zimmerman, från franska La Quadrature du net (som var den organisation som fick tag i och läckte hela ACTA-avtalet i slutet av mars) , menade att allt vi fruktat med ACTA fortfarande finns kvar. Den ACTA-kritiska rörelsen måste fokusera på att fortsätta angripa ACTA-avtalets legitimitet, fortsätta att påverka sina nationella ministrar, Kommissionen, m.fl. ACTA innehåller fortfarande delar som hotar yttrandefriheten, innovationer och tillgången till mediciner. ”Vi ger inte ACTA-avtalet någon legitimitet just för att det inte har någon, varken nu eller i framtiden”, sade han.

James Love, Knowledge Ecology International (KEI), pekade på skillnaderna i ACTA och TRIPS och hur man utelämnat mycket av delarna i TRIPS som medför ett större skydd för den personliga integriteten. Han menade också på att ACTA-parternas val att enskilt förhandla fram ett nytt avtal är ett resultat av att exempelvis WIPO numera är ett såpass öppet forum så att medborgarrättsgruppen kan delta aktivt i diskussionerna. I stället för att argumentera försöker rättighetshavarna helt enkelt trycka på för att dessa öppna forum skall undvikas. 

Hela workshoppen webstreamades och ligger uppe på den gröna gruppens kampanjsida. Första halvtimmen består mest i att folk riggar utrustning, så för den intresserade rekommenderas att man börjar titta en bit in i klippet.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

Carl Schlyter och Christian Engström anordnar ACTA-workshop

Postad den av acta

Den 4e Maj kommer Carl Schlyter tillsammans med Piratpartiets Christian Engström stå värd för en workhop med namnet ”Workshop on ACTA and the Public interest” som kommer hållas i EU-Parlamentet. Medborgarrättsgrupper, aktivister och politiker möts för att diskutera ACTA-avtalet och hur allmänhetens rättigheter och intressen har kommit att nedprioriteras till förmån för ”rättighetsinnehavarna” i det nuvarande utkastet till ACTA, samt hur ACTA-kritikerna bör fortsätta sitt arbete.

För de som inte befinner sig i Bryssel kommer evenemanget förhoppningsvis gå att följa via webben.

Den gröna gruppen i EU-Parlamentet har nyligen startat en kampanjsida om ACTA, där all information om workshoppen återfinns.

Det här inlägget postades under , , . 3 kommentarer

DN citerar ACTA-kritiker

Postad den av acta

Efter att kritiken inom bloggosfären varit ganska hård mot ”mainstreamsmedias” rapportering efter gårdagens offentliggörande av ACTA-avtalet har nu Dagens Nyheter fått in en något mer nyanserad artikel. I stället för att bara fråga departementsfolk och Kommissionen har nu även andra politiker och bloggares åsikter citerats i någon mån.

Carl Schlyter är citerad i artikeln, och säger följande:

– Avtalet verkar fortfarande vara fyllt av medborgarrättsvidrigt innehåll. Det är oroväckande att tonvikten verkar ligga på att upphovsrättsinnehavare ska samarbeta med internetleverantörer och tullmyndigheter.

För er som inte gjort det, läs gärna vår sammanfattning av ACTA-avtalet, som publicerades här igår (21/4).

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Gröna MEPs tar till okonventionella metoder för att få mer information om ACTA

Postad den av acta

En grupp gröna ledamöter i EU-Parlamentet, däribland Carl Schlyter och Christian Engström, har idag skrivit under ett brev (hela brevet finns nederst i inlägget) som skickats till WIPO (World Intellectual Property Organisation) och WTO (World Trade Organisation). I brevet ber Parlamentarikerna WTO och WIPO, som är de normala kanalerna för att förhandla om innehåll som det i ACTA-avtalet, om en konsekvensanalys om vilka effekter ACTA-avtalet skulle kunna få för integritet, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, tillgång till kunskap/information och tillgång till läkemedel.

I brevet ber parlamentarikerna också WTO och WIPO om deras expertutlåtande om behovet av nya globala normer gällande immaterialrätt.

WIPO har länge fungerat som en multilateral förhandlingsarena, där förhandlingstexter m.m. är tillgängliga och öppenheten och insynen i förhandlingsprocessen betydligt bättre än i den plurilaterala och sekretessbelagda förhandlingsprocess som nu utgör grunden för ACTA-avtalet.

Genom att skicka brevet ger de gröna Parlamentarikerna nu framför allt WIPO (vars auktoritet underminerats av ACTA-parternas frikopplade förhandlingar) möjlighet att ge sig in i ACTA-debatten, och framför allt, genom sin expertis får WIPO möjligheten att göra en konsekvensanalys av vad avtalet kan tänkas få för effekter, vilket, som vi nu skrivit om i de två senaste inläggen, uppenbarligen har gjorts bristfälligt när det gäller både datalagrinsdirektivet och uppgifter rörande piratverksamhetens kostnader.  

Brevet (versionen till WTO) i sin helhet:

Brussels, April 15, 2010 Dear Mr. Lamy, 

We are writing to bring to your attention the European Parliament  Resolution of 10 March 2010 on Transparency and State of Play of the  Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [1], showing the growing  concern of European citizens regarding ACTA. We are aware that this is  an unconventional request but considering the circumstances, we would  like World Trade Organization (WTO) to provide an expert assessment and  analysis of the current provisions of ACTA from your institutional  viewpoint as one the two specialised organisations entrusted with the  issue of norm-setting in the field of intellectual property rights and  related issues. 

As stated in the European Parliament Resolution of March 10, 2010 which  was supported by 633 MEPs, we deplore ”the calculated choice of the  parties not to negotiate through well-established international bodies,  such as World Intellectual Property Organization (WIPO) and WTO, which  have established frameworks for public information and consultation”. We  note with disappointment that ACTA has bypassed the multilateral WTO and  WIPO institutions which have structured and practised processes to  assure participation, information sharing and transparency in  international norm-setting negotiations. 

As far as we have been able to assess, information such as dates,  venues, agendas and participant lists of meetings are routinely released  during negotiations at multilateral fora. We support WTO practices of  making negotiating texts available, when distributed to all members of  the negotiation as well as procedures which allow accredited  non-governmental organisations to attend meetings and organise  side-events. In contrast, the 8th round of ACTA currently being  negotiated in New Zealand is secret from the public and consumers, and  in defiance of the principles of democratic decision making. 

Consequently, we feel we are not adequately informed of the negotiating  objectives of ACTA. We believe we share that with many of our  colleagues, demonstrated by a call through the Parliament Resolution for  the Commission to undertake ”an impact assessment of the implementation  of ACTA with regard to fundamental rights and data protection, ongoing  EU efforts to harmonise IPR enforcement measures, and e-commerce, prior  to any EU agreement on a consolidated ACTA treaty text, and to consult  with Parliament in a timely manner about the results of the assessment”. 

WTO is a leading forum where international intellectual property norms  are successfully discussed, adopted and even disputed. In light of WTO’s  activities regarding issues related to the enforcement of intellectual  property, we request that your organisation conduct an evidence-based  impact assessment of ACTA and its ramifications for consumers in  relation to privacy, civil rights, human rights, and access to medicines  and information. 

Furthermore, we seek your assistance in clarifying certain aspects of  the agreement and to address our concerns in the following areas: 

Transparency in WTO/WIPO Intellectual Property negotiations 

It is our understanding that WTO and WIPO norm setting activities are  more responsive to multiple stakeholders’ viewpoints and are in general  more inclusive and participatory processes than what is currently being  pursued by ACTA negotiating countries. 

– We request you to provide details of WTO’s policies regarding  transparency, participation and information dissemination, as well as an  assessment of their benefits in multilateral negotiations. 

WTO/WIPO work program on Intellectual Property Enforcement and ACTA 

It is our understanding that WTO and WIPO have established work programs  or are pursuing activities to promote the enforcement of intellectual  property within a balanced framework that includes safeguards for consumers. 

– We request a technical assessment of the need for new global norms and  institutions as proposed under ACTA bearing in mind the enforcement  measures already being undertaken. 

Relationship of ACTA to current International Intellectual Property Norms 

Analysis by experts [2] of the leaked ”Informal  Predecisional/Deliberative Draft of the Consolidated Text of  Anti-Counterfeiting Trade Agreement” [3] document dated January 18, 2010  and the leaked EU document dated February 12, 2010 [4] indicates that  proposals in ACTA can create new obligations for countries that exceed  current international obligations under the WTO Trade Related Aspects of  Intellectual Property (TRIPS) Agreement. 

– We request an impact assessment of the extent to which ACTA as  proposed exceeds obligations in current international IP instruments and  excludes the flexibilities and exceptions contained in them. 

For example, the analysis should examine whether ACTA provisions as  currently proposed will : 

  •  change norms in the WTO TRIPS agreement on injunctions and damages 
  •  change the ability of countries to implement the Doha Declaration on  TRIPS and Public Health 
  •  change the ability of innovative and creative communities and  businesses to use existing exceptions and limitations including fair  dealing and fair use 
  •  affect the exportation of goods, or the movement of goods in transit 
  •  increase liability for information or knowledge good intermediaries 
  •  create barriers to access to essential medical technologies, as well  as access to technologies critical to preventing climate change 
  •  undermine competition or limit the ability of government to control  or prevent anti-competitive practices 
  •  eliminate flexibilities that are currently available under the WTO  TRIPS agreement to protect consumers with policies that embrace  national, regional or international exhaustion of intellectual property  rights 

In addition, according to the chapter on Institutional Arrangements  contained in the leaked document, ACTA will create a new institution to  administer, implement and modify ACTA. We have not understood whether  the envisioned ACTA Secretariat will function as a permanent independent  body or exist within an international institution with recognised  intellectual property expertise such as WTO or WIPO. 

– Therefore, we also request clarification regarding the relationship  between ACTA Institution and WIPO in scenarios where the ACTA  Secretariat operates under the WTO, the WIPO, or as an independent body. 

In the event that you are unable to fulfil our requests, we would  respectfully ask for an explanation of the reasons so as to facilitate  further dialogue in these matters. 

Sincerely, 

Jan Philipp Albrecht MEP

Karima Delli MEP

Carl Schlyter MEP

Ska Keller MEP

Judith Sargentini MEP

Christian Engström MEP

Sandrine Bélier MEP

Greens/EFA in the European Parliament

[1] European Parliament resolution of 10 March 2010 on the transparency  and state of play of the ACTA negotiations:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

[2] See, for example: Major ACTA Leak: Internet and Civil Enforcement  Chapters With Country Positions, 1 March 2010:  http://www.michaelgeist.ca/content/view/4829/125/ ; NZ Doing Good in ACTA  Negotiation, 1 March 2010:  http://nathan.torkington.com/blog/2010/03/01/nz-acta-negotiation/ ; KEI  notes on the EU leak of the ACTA text, 1 March 2010:  http://keionline.org/node/788 ; Canada vs. New Zealand at the ACTA Talks,  2 March 2010: http://www.michaelgeist.ca/content/view/4833/125 ; EU  proposes ACTA require criminal sanctions for inciting, aiding and  abetting infringements, 17 March 2010: http://keionline.org/node/806 ; Concerns with the Leaked Internet Chapter of ACTA. Computer &  Communications Industry Association, Consumer Electronics Association,  Home Recording Rights Coalition, Library Copyright Alliance,  NetCoalition, and Public Knowledge. March 2010. ; ACTA Provisions on  Injunctions and Damages, 6 April 2010: http://keionline.org/node/826

[3] Consolidated Text of Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Informal  Predecisional/Deliberative Draft, 18 January 2010:  http://www.laquadrature.net/en/0118-version-of-acta-consolidated-text-leaks

[4] EU document on ACTA negotiations, 12 February 2010:  http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/ACTA-6437-10.pdf ;  see also ”ACTA negotiations – EU counterproposal – possible  flexibility”  http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=+6437%2F10&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC

—-

Det här inlägget postades under , , , , . 2 kommentarer

Gränskontroller som genomsöker privata MP3:er kan mycket väl bli del av ACTA

Postad den av acta

Utkastet på avtalstext till ACTA-avtalet som läckte igår innehåller mycket information som redan läckt. Det som dock är intressant att se är var de olika länderna har positionerat sig i förhandlingarna. Här nedan följer kortare sammanfattning av de värsta delarna i avtalet (efter en hastig genomläsning). Tendensen i förhandlingarna tycks vara att USA, understött av Japan, kräver ett så långtgående avtal som möjligt, medan bl.a. EU, Kanada och Nya Zeeland föredrar lite mildare formuleringar. EU:s ståndpunkt är dock inte helt konsekvent, och framför allt inte så ”progressiv” som man försökt få det att framstå i sina senaste uttalanden. Vi skall dock hålla i minnet att följande text är två månader gammal, varav EU förstås skulle ha kunnat ändra sin förhandlingsposition radikalt, även om detta förstås är mindre troligt.

Frågan om ISP liability lever vidare. Det är svårt att konkretisera de eventuella juridiska implikationerna utifrån den i nuläget högst röriga utkasttexten, men EU:s option 2 under avsnitt 1, civil enforcement, lämnar en del övrigt att önska: ”Each Party shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Parties shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries (läs: internetleverantörer) whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right”. Inom den här högst luddiga formuleringen går det att läsa in att rättighetsinnehavare kan dra internetleverantörer vars användare ägnar sig åt immaterialrättsbrott inför domstol. 

Under avsnitt 2, det om ”Border Measures”, är det definitivt inte solklart att individuella resenärers ägodelar (som bärbara datorer och MP3:er) undgår gränskontroll. I EU:s förslag på text under punkt 3 kan vi läsa att ”Where´s a traveler´s personal baggage contains goods of a non-commercial nature within the limits of the duty-free allowance and there are no material indications to suggest the goods are part of commercial traffic, each Party may consider (min markering) to leave such goods, or part of such goods, outside the scope of this section. ”

Vad betyder då detta? Jo, för det första att Kommissionens representant med största sannolikhet ljög under en utfrågning i Parlamentets utskott för internationell handel (INTA) i februari. Carl Schlyter frågade explicit om EU:s position i den här frågan, och Kommissionens representant hävdade då att EU:s linje var att ordet ”shall” skulle stå i stället för ”may”, vilket som alla förstår blir två radikalt skilda betydelser i den här frågan. Att undantas ”kan göras” och att undantag ”skall göras” innebär skillnaden mellan att ha eller inte ha gränskontroller med befogenhet att söka igenom individers MP3:er.

Detta innebär att Kommissionens representant ljög, medvetet eller omedvetet, under utfrågningen i INTA, men därutöver att Kommissionen, såvida EU inte radikalt förändrat sin position, även tummade lite på sanningen under det senaste Stakeholdermötet då man hävdade att EU inte kommer att acceptera att ACTA-avtalet innehåller paragrafer som ger ex. tullmyndigheter rätt att genomsöka personligt bagage (som laptops och MP3:er). Det blir snarast lite smålustigt att EU i förhandlingarna lägger förslag på att undantag kan göras mot detta förfarande, snarare än att detta förfarande inte kan komma på tal överhuvudtaget. (för mer info om utfrågningen i INTA, se ett tidigare blogginlägg med namnet ”Utfrågning av Kommissionen i INTA”).

Under avsnitt 3, ”criminal enforcement”, definieras faktiskt vad ”commercial scale” är för något. Detta inkluderar bl.a. ”b) willful copyright or related rights infringements for purposes of commercial advantage or (US/J private) financial gain.” Detta betyder således att kommersiell skala är i princip samma sak som i IPRED. Har du laddat ner en låt värderad till 10 kr (vilket antas medföra att en domstol måste slå fast att du i annat fall köpt den) betyder detta att du ägnat dig åt illegal fildelning i kommersiell skala, även utan implementerandet av USA:s och Japans tydligare formulering (private financial gain). Därav blir EU:s prat om att ”ACTA bara riktar sig mot illegal fildelning i kommersiell skala” ganska innehållslöst, med tanke på att kommersiell skala således definieras som, med lite vilja, all form av illegal fildelning.

Ytterligare hårresande saker, som vi dock förvisso redan kände till via tidigare läckor, är att videoupptagning under en bio, d.v.s. någon i publiken ”screenar” föreställningen, skall medföra ”criminal procedures and penalties to be applied”. Detta gäller oavsett om det är hela eller bara 30 sekunder av filmen som filmas. Bl..a. Australien och Nya Zeeland är emot den här delen, medan EU än så länge inte har någon definitiv åsikt utan fortfarande utvärderar förslaget.

En ganska ovidkommande men smålustig sak är att EU har lyckats implementera lite av sitt allt som oftast tomma klimatprat i ACTA-avtalet. Under avsnitt fyra, ”Enforcement practices”, återfinns punkt 4.5, på förslag av EU, som lyder: ”destruction of ingringing goods – In cases where confiscated goods found to be infringing intellectual property rights are to be destroyed, Parties shall endeavour to take environmental concerns into account when deciding on the destruction method.” Det är greenwashing som heter duga!

Så, vad kan man säga, har ACTA-avtalet blivit det där schyssta avtalet som respekterar medborgerliga fri – och rättigheter som EU-Kommissionen verkar vilja få oss att tro? Svaret är nej, definitivt inte. Det är i sitt nuvarande utseende precis så förfärligt som vi misstänkt.

Uppdaterat: Carl Schlyter uttalar sig om ACTA-läckan i Sveriges Radio P3

Det här inlägget postades under , , , . 1 kommentar

RSS Prenumerera