Hemlighetsmakeriet är i full gång igen

Postad den av acta

Spekulationerna om vad som egentligen hände under senaste ACTA-förhandlingen i Schweiz fortsätter. Det tämligen tama pressmeddelandet från parterna sade i princip ingenting, och någon ny inblick i vad som pågår har inte delgivits allmänheten. Enligt IP-Watch så beror detta på att en av förhandlingsparterna satt sig på tvären. I enlighet med den tidigare konsensusbaserade beslutsformen för transparens i förhandlingarna har således de andra parterna fått anpassa sig, vilket är anledningen till att ingen uppdaterad version av avtalet gjorts tillgänglig för allmänheten, trots att det enligt källor gjordes stora framsteg under förhandlingarna i Schweiz. EU och Kommissionens förhandlare Luc Devigne har beklagat att texten inte offentliggörs. Vilken part det är som inte längre accepterar någon offentlig insyn i förhandlingarna framgår inte, men en lågoddsare är att det rör sig om USA, som tidigare satt sig på tvären.

Idag måndag kommer en sluten briefing hållas i EU-Parlamentet, där EU-Kommissionen briefar INTA (utskottet för Internationell Handel) om den senaste rundan i ACTA-förhandlingarna. Sekretessen tycks vara tillbaka på sin gamla vanliga orimliga nivå, så den öppenhet som var temat under den 8:e förhandlingsrundan är nu som bortblåst. Med största sannolikhet sekretessbeläggs allt som sägs under den genomgången, vilket gör det omöjligt att föra vidare någon information hit.

Den Gröna gruppen i EU-Parlamentet fortsätter dock att hålla trycket uppe i ACTA-frågan, och kommer återigen att ha en workshop på ämnet imorgon den 13:e juli. Besökarna består, precis som tidigare, av en samling av de främsta experterna på ACTA-avtalet från civilsamhället. Den Gröna gruppen (Greens/EFA) har sedan tidigare starkt kritiserat återgången till hemlighetsmakeriet i och med den senaste förhandlingsrundan i Schweiz.

De gröna parlamentsledamöterna lär också kräva tydliga besked av Kommissionens ACTA-förhandlare Luc Devigne under eftermiddagens briefing.

Det här inlägget postades under , , . 2 kommentarer

Kommissionen håller fast vid sin linje, trots att ACTA-kritikerna bevisligen kan läsa.

Postad den av acta

Förra veckan höll EU-Kommissionen en briefing för EU-Parlamentet angående den senaste förhandlingsrundan om ACTA-avtalet, den åttonde i ordningen, som hölls i april i Nya Zeeland.

Luc Devigne, chef för DG Trade och vanligtvis kontaktlänken mellan EU-Kommissionen och EU-Parlamentet,  inledde briefingen med en presentation. Han hävdade att den 8: e omgången av ACTA-förhandlingarna präglades av stora framsteg, såväl på områdena om öppenhet som gällande själva sakinnehållet. Han fortsatte med att, återigen, konstatera att fördraget enbart syftar till att komma åt storskaliga överträdelser och att ACTA endast handlar om ”beivring” (enforcement), inte att förändra existerande lagstiftning på området. Således är ACTA-fördraget förenligt med både EU: s lagstiftning och den nuvarande nivån av harmonisering av immaterialrättslagstiftning inom EU.

”Det [ACTA-avtalet] kommer inte innebära några nya konsekvenser för EU-medborgarna”, hävdade Devigne.

Vad är då syftet med fördraget om det ändå inte innebär några förändringar, kan man fråga sig? Devigne hävdade att inte alla länder i världen har en immaterialrättslagstiftning som är lika ”bra” som i EU. Således är avtalet likväl av stort värde, även om inga ytterligare förändringar görs av den nuvarande EU-lagstiftningen.

Han tillade vidare att han är nöjd med framstegen gällande öppenhet och att inga ”three strikes” återfinns i avtalet (han lade emfas vid att han uppfattade detta som väldigt tydligt) och inte heller att avtalet kommer att ha någon inverkan på tillgången till generiska läkemedel.
 
Det fanns vidare vissa meningsskillnader under den senaste förhandlingsrundan, främst mellan EU och USA i frågor som gäller bl.a. avtalets omfattning och frågan om geografiska indikatorer. Vissa skillnader kvarstår mellan EU och USA på de flesta kapitel, inklusive kapitlen om Internet, civilrättsliga åtgärder och straffrättsliga åtgärder. USA driver fortfarande på för att kriminalisera ”cam cording” (ex. i biosalongen filma hela eller delar av en biofilm), medan EU håller emot, främst eftersom det inte finns någon harmonisering av lagstiftningen inom EU gällande den frågan.

Nästa förhandlingsrunda (den nionde) kommer att hållas i Schweiz i slutet av juni eller början av juli.

Efter Devignes presentation följde en stor mängd frågor, som rörde allt från institutionella frågor till frågan om öppenhet och insyn.

Rörande insyn och öppenhet så finns inga ytterligare överenskommelser, sade Devigne. Efter att parterna enades att släppa en konsoliderad version av avtalet, har inga ytterligare beslut i frågan tagits.

Således kan den version av avtalet som offentliggjordes den 21a april mycket väl bli den enda formen av insyn som allmänheten kommer att få.  

Den institutionella ramen diskuterades inte under 8: e rundan, men det är inte ett mål hos ACTA-parterna att underminera befintliga institutioner som WIPO eller WTO.  ”ACTA kommer att gå längre, inte underminera befintliga överenskommelser gjorda i WIPO och WTO”, hävdade Devigne.

Några frågor kring definitionen av ”kommersiell skala” (commercial scale) och stor skala (large scale) ställdes, där frågeställarna uttryckte viss oro över att den nuvarande definitionen skulle kunna omfatta individer, eftersom även privatpersoner på nätet fort kan komma upp i kvantiteter som skulle kunna klassas som ”storskaliga”. Devigne svarade att det är ”mycket möjligt att det kan vara individer, men det är inget nytt.” Han tillade att det är för domstolarna att avgöra, även om han trodde att det var uppenbart att målet för ACTA-avtalet är att komma till rätta med storskaliga brott mot immaterialrättslagarna.

På nästa möte i Schweiz kommer hela avtalet att diskuteras (alla kapitel). Parterna har fortfarande ambitionen att förhandlingarna kommer att avslutas under 2010. Skillnaderna i fråga om avtalets omfattning kvarstår, men enligt Devigne så kommer EU att hålla fast vid sin ståndpunkt att alla IP-rättigheter (däribland patent) bör omfattas av ACTA-avtalet. Många parter (däribland USA) vill bara att varumärkesskydd och upphovsrätt bör ingå.

Devigne bemötte även innehållet i EU-Parlamentets resolution om ACTA, där det bland annat finns en artikel som påbjuder Kommissionen att arbeta för att ACTA-avtalet begränsas till att enbart behandla varumärkesförfalskningar. ”Ja, det finns en punkt som vill fokusera på varumärkesskydd, men det finns också andra punkter i denna resolution. Man måste läsa hela resolutionen”  sade Devigne.

Han tillade vidare att ACTA utan tvivel är ett komplicerat avtal, och förhandlingarna är krävande.. När det gäller de existerande åsiktsskillnaderna mellan parterna tillade han:
”Vi kanske inte når dit vi vill nå, men vi kommer inte hamna där vi inte vill hamna, eftersom vi inte kommer att tillåta det”.

Så värst mycket nytt blev således inte sagt under briefingen. Devigne och Kommissionen fortsätter att hålla fast vid vad de alltid har sagt. Stundtals kan Devignes tolkning av avtalstexten tyckas lite väl välvillig.  Bara för att Kommissionen bestämt hävdar att ACTA-avtalet inte innehåller några provisioner om ”three strikes” betyder inte det att avtalet likväl inte kommer resultera i detsamma. Oavsett vad Kommissionen stundtals kan tyckas tro, så kan även ACTA-kritikerna läsa. Och man behöver inte vara juridikprofessor för att förstå att ACTA-avtalet innehåller formuleringar som nycket väl kan få de katastrofala konsekvenser, både för internet och för tillgången till generiska mediciner, som kritikerna hela tiden har hävdat.

Det här inlägget postades under , , , . 3 kommentarer

”Sanningen om ACTA” i Parlamentet igår

Postad den av acta

Igår (6e april) anordnade den liberala gruppen i EU-Parlamentet, ALDE, en ”hearing” om ACTA-avtalet under parollen ”sanningen om ACTA”. På talarlistan fanns bl.a. Michael Geist (juridikprofessor och ACTA-expert), Luc Devigne (Chef för Kommissionens DG Trade), Malcolm Hutty (Ordförande i EuroISPA) och Stefan Krawzyk från E-bay. Onekligen börjar debatten om ACTA att hetta upp. Hörsalen i Parlamentet var överfull med åhörare, vilket fick många kostymklädda herrar att följa diskussionen från golvet.

Prof. Michael Geist inledde föreställningen med en presentation om vad han ansåg vara problemen med ACTA-avtalet, och varför alla medborgare, såväl i Kanada som EU:s medlemsländer, bör vara oroliga. Geist listade tre huvudskäl till oro; Öppenheten och insynen, innehållet, samt långsiktiga effekter. Han slog bl.a. fast i sin presentation att ACTA-avtalet är ett Immaterialrättsavtal, inget handelsavtal (vilket används som argument för den tuffa sekretessen), och att de läckor som hittills funnit sin väg ut på internet tydligt demonstrerar att beivringen av befintliga upphovsrättslagar sträcker sig långt längre än att enbart appliceras på illegala verksamheter i kommersiell skala. Han radade även upp flertalet problematiska aspekter med det som ser ut att bli innehållet i Avtalstexten, allt från avtalets omfattning till de straffrättsliga åtgärderna, 3 – strikes som utkasttexten om rättsliga följder för de som filmar en biovisning. De långsiktiga effekterna bedömde Geist som särskilt allvarliga, då ACTA-avtalet bl.a. innebär ett skifte från den tidigare multilaterala förhandlingsprocessen i liknande frågor. Immaterialrättsfrågor har tidigare avhandlats inom WIPO (World intellectual property organisation), där insynen i processen också är betydligt bättre för den enskilde medborgaren. ACTA-parternas egenmäktiga förhandlingar riskerar således att inte enbart ge en betydligt sämre insyn i processen från medborgarnas synvinkel, utan även på sikt underminera WIPO. Geist sammanfattade även med att hävda att ACTA-avtalets beivrande åtgärder tycks bli högst ineffektiva, och att avtalet innebär ett allvarligt hot mot demokratiska medborgares privatliv.

Efter Geist tog Luc Devigne, chefen för DG Trade, över och höll en snarast identisk presentation som den som han höll i samband med Kommissionens Stakeholdermöte för ett par veckor sedan (vilket han också erkände). Devigne hävdade, precis som då, att EU-Kommissionens linje är att inget obligatoriskt 3-strikes skall finnas med i avtalet, och ingen förändring av befintlig EU-lagstiftning på området skall behöva göras. Att ingen lagstiftning kommer behöva förändras har hörts från i princip alla regeringar inblandade i förhandlingarna, vilket fick flera åhörare att undra vad som egentligen är poängen med avtalet om det ändå inte kommer förändra någonting. Devigne fick efter sin ganska korta presentation många bitska frågor från publiken. I publiken återfanns förutom många NGO-representanter även en hel del EU-parlamentariker. Han fredade sig dock skickligt och höll fast vid sina tidigare uttalanden, vilka i princip inte betyder någonting, då han inte kommenterar några läckor och enbart diskuterar EU-Kommissionens inställning.

Efter en ur ACTA-synpunkt hyperintensiv mars månad väntar nu de flesta på det kommande förhandlingsmötet i Nya Zeeland som inleds om en dryg vecka. Om Kommissionen inte ger Parlamentet tillgång till utkasttexten efter detta möte, har Parlamentet hotat med domstol. Vi har onekligen ett par spännande veckor framför oss.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Kommissionen låtsas som om Parlamentet inte finns – igen.

Postad den av acta

Under gårdagens Stakeholder Consulation Meeting i Bryssel framkom en hel del ny information. EU-Kommissionen lät meddela att tre grundförutsättningar som vägleder EU:s (d.v.s. Kommissionens) deltagande i förhandlingarna är att ACTA skall vara i enlighet med EU-rätten (inga 3-strikes, ingen förändring av ISP liability, fullständig respekt av privat – och dataskydd, inga befogenheter för tullen att söka igenom personliga datorer, mp3´s etc.),  att ACTA enbart handlar om beivrande och att rättsliga åtgärder bara skall rikta sig mot intrång i upphovsrätten som utförs i kommersiell skala (det är fortfarande oklart vad kommersiell skala är för något). Kommissionen bekräftade även att den kommer verka för att ACTA-dokumenten offentliggörs i samband med nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland 12 – 16 april.

Den stora kontroversen på mötet kom dock att handla om Luc Devignes, chef för DG Trade, svar på frågor rörande artikel 9 i den resolution Parlamentet antog med överväldigande majoritet för två veckor sedan. I artikel 9 uppmanar Parlamentet Kommissionen att begränsa ACTA-avtalet till att bara handla om varumärkesförfalskning, något Luc Devigne inte verkade hålla med om. Framför allt har ett uttalande av Devigne i Svenska Dagbladet kring detta upprört känslor. I artikeln säger Devigne att  ”I resolutionen står det både om varumärkesförfalskning och piratkopiering i den digitala världen. Vi ser det som att parlamentet vill att vi ska förhandla vidare om båda” . Det har fått Piratpartiets MEP Christian Engström att undra om Kommissionen kan läsa .

Vad som händer nu är oklart. En skriftlig fråga  (där Carl Schlyter är en av författarna) håller på att ställas till Kommissionen apropå Neelie Kroos uttalande  (som berördes i ett tidigare blogginlägg). Att det kommer bli reaktioner på Luc Devigne´s tolkning av Parlamentets resolution känns lika klart. Konflikten mellan EU-parlamentet och Kommissionen lär dock intensifieras fram till mötet i Nya Zeeland om tre veckor. Om Kommissionen inte ger Parlamentet insyn i förhandlingarna efter detta möte, kommer Parlamentet, i enlighet med sin egen resolution, dra Kommissionen inför EU-domstolen.

 

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

RSS Prenumerera