Domstolsbeslut kan sätta käppar i hjulet för ACTA-avtalet

Postad den av acta

Idag presenterade EU-domstolen (European Court of Justice) sitt domslut i det uppmärksammade fallet SABAM vs. Scarlet Extended. Det belgiska målet har sitt ursprung i en tvist mellan internetleverantören Scarlet Extended SA och  upphovsrättsorganisation SABAM. SABAM krävde vitesföreläggande från Scarlet, då internetleverantörens användare fildelade verk som SABAMs medlemmar ägde rättigheterna till. Scarlet dömdes att få upphovsrättsintrången att upphöra genom att göra det helt omöjligt för bolagets kunder att med hjälp av ”peer to peer”-program skicka och ta emot elektroniska filer innehållande musikaliska verk ur SABAM:s repertoar, ett domslut som Scarlet med hänvisning till unionsrätten överklagade.

EU-domstolen slår i sitt domslut fast att ”Unionsrätten hindrar en nationell domstol från att förelägga en internetleverantör att införa ett filtreringssystem för att stoppa olaglig nedladdning av filer”. Man slår fast att internetleverantörerna inte kan åläggas ett allmänt övervakningskrav över den information som passerar dess nät, vilket strider mot e-handelsdirektivet. Man finner även att en sådan övervakning och/eller ett införande av ett system av filtrering skulle strida mot internetanvändarnas grundläggande rättigheter. Slutligen nämner man även att ””Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det framgår dock inte, vare sig av stadgan eller av domstolens praxis, att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst skydd.”

Domslutet kan indirekt få konsekvenser för ACTA-avtalet, som kan innebära att internetleverantörer hålls ansvariga för misstänkta upphovsrättsbrott som deras användare begår på nätet. Dagens domslut stärker de acta-kritiska krafter som vill låta EU-Domstolen pröva ACTA-avtalets kompatibilitet med grundläggande rättigheter i EU.

Reaktionerna på domslutet har hittills varit mycket positiva från olika kritiker till ACTA-avtalet, som bl.a. European Digital Rights (EDRi) samt den gröna gruppen i EU-Parlamentet.  Varnande röster har dock höjts om att domslutet i viss mån är tolkningsbart, så det återstår att se vilket betydelse det kommer att få. Oavsett vad kan man i alla fall med säkerhet säga att domslutet inte är någon motgång när det gäller det fria internets framtid, vilket i dagens läge får ses som en framgång.

På annat håll har det holländska parlamentet krävt att allmänheten får tillgång till de förhandlingstexter som finns av ACTA-avtalet, annars tänker parlamentet inte rösta om huruvida man vill godkänna ACTA-avtalet. Läs mer om det hos ffii (engelska).

2 kommentarer

INTA höll hemligt acta-möte i smyg

Postad den av acta

Häromdagen bestämde sig samordnarna för handelsutskottet i Eu-Parlamentet (INTA) att flytta det hårt kritiserade möte man planerat att ha om en nyligen färdigställd och hemlighetsstämplad rapport om ACTA från parlamentets egen juridiska service.

Igår natt ändrades plötsligt beskedet, och tidigare idag höll INTA det hemliga mötet i alla fall, helt i smyg. Detta absurda hemlighetsmakeri är, minst sagt, uppseendeväckande.

Carl Schlyter, som är suppleant i INTA, krävde att mötet skulle hållas öppet, men fick avslag på den begäran. Han försökte då få igenom att INTA skulle få rösta om saken, men även den begäran avslogs. Således hölls mötet in-camera, och utan insyn för allmänheten.

Vad som föranlett spelet bakom mötets vara eller inte vara, och beslutet att trots allt hålla det hemligt, är oklart. Huruvida förfarandet känns demokratiskt korrekt eller inte tycks desto mer uppenbart.

läs mer; Hax

3 kommentarer

EU-Parlamentet skjuter upp hemligt utskottsmöte om ACTA

Postad den av acta

Som vi tidigare rapporterat om planerade Utskottet för Internationell Handel (INTA) i EU-Parlamentet att hålla hemliga diskussioner om ACTA-avtalet nu på onsdag. Nu har vi fått reda på att diskussionen om ACTA-avtalet utifrån den rapport som parlamentets juridiska rådgivning nyligen färdigställt (och i processen hemlighetsstämplat) har ställts in.

Rapportören som ansvarar för ACTA i handelsutskottet, den franske socialdemokraten Kader Arif, kunde inte närvara på mötet, varav utskottets ordförande tagit beslutet att stryka punkten om ACTA-avtalet från dagordningen. Diskussionen kommer dock att hållas vid ett senare tillfälle, men något nytt datum har än så länge inte bekräftats.

Bland medborgarrättsgrupper och andra delar av civilsamhället har kritiken mot EU-Parlamentets hemlighetsmakeri varit stenhård under den gångna veckan. FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) har kontinuerligt försökt få tillgång till den hemlighetsstämplade rapporten via officiella kanaler, och lyckades delvis för ett par dagar sedan. Eller, delvis är nog att överdriva, man fick ut rapporten, även om allt av betydelse hade strukits.  FFII har nu gjort ett nytt försök att få tillgång till rapporten.

Förra veckan skickade även representanter för sju olika organisationer från civilsamhället en gemensam skrivelse till ledamöterna i INTA, där man uttrycker besvikelse över hemlighetsmakeriet runt de senaste turerna kring ACTA-avtalet i EU-Parlamentet. Initiativet samordnades av organisationen Access.

I skrivelsen är man även starkt kritiskt till att (det nu uppskjutna) mötet i INTA skall hållas bakom stängda dörrar, och menar på att med tanke på avtalets potentiella effekter för exempelvis grundläggande rättigheter, tillgången till generiska läkemedel  och internet kan man inte dölja dessa överläggningar för allmänheten. Bland organisationerna som skrivit under återfinns bl.a. Oxfam, European Digital Rights (EDRi) samt Transatlantic Consumer Dialogue (TACD). Hela brevet finns inklippt här nedanför.

Se även Infojustice (engelska)

Dear Members of the Committee on International Trade,

The undersigned signatories of this letter are a group of international
civil society organisations.We are extremely concerned and disappointed
by the INTA Committee's repeated insistence on keeping the
deliberations around Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
hidden from the public.

According to your Committee's website, there will be a meeting on
23 November at 09h00 at which an unpublished Opinion of the European
Parliament Legal Service on ACTA will be discussed, in-camera.This
lack of transparency is a long way from the legitimate expectations
of citizens, in light of how the Parliament acted in the past. The
current non-transparent approach is very different from the March 2010
position taken by the European Parliament which called on the Commission
to "immediately make all documents related to the ongoing international
negotiations on ACTA publicly available."

This lack of transparency around a trade agreement which would undoubtedly
affect all European citizens is in contravention with the guidance provided
by Article 1 of the Treaty of the European Union. Given the implications of
this plurilateral agreement to fundamental rights, international trade,
access to medicines, innovation, and the integrity of the global internet,
these conversations cannot be hidden from the public. In light of the Turco
Case and the Committee's obligations under Article 15 of the TFEU, we
strongly object to this discussion being held in-camera.

As a first step to creating greater transparency around discussions and
the eventual consent procedure on ACTA, the signatories of this letter
urge the INTA Committee to make the meeting where the Legal Service
Opinion on ACTA will be discussed open to the public.

Access
European Digital Rights (EDRi)
Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
Free Software Foundation Europe (FSFE)
Health GAP (Global Access Project)
Oxfam
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)

2 kommentarer

Svenska regeringen ansvarigt för den människorättsvidriga straffrättsliga delen av ACTA

Postad den av acta

(A translation in english is available below the swedish version)

Vi kontaktade för en tid sedan justitiedepartementet apropå att den svenska regeringen var representerade på den kritiserade lobbygruppens Kangaroo Groups ACTA-evenemang. Det framkom att det var självaste EU-Kommissionen som bett en svensk regeringstjänsteman att närvara.

Vi har nu fått svar från justitiedepartementet, där det även framkommer att det är den svenska regeringen som, under det svenska ordförandeskapet, företrätt EU i acta-förhandlingarna. Stefan Johansson, ämnesråd på justitiedepartementet, var dels ordförande då EU:s medlemsländers ståndpunkter koordinerades, och företrädde vidare EU i förhandlingarna om den straffrättsliga regleringen i ACTA-avtalet (Avsnitt 4, Criminal Enforcement, art. 23 – 26). Övriga delar av ACTA-avtalet förhandlades av EU-Kommissionen, men den straffrättsliga delen sköttes alltså av det roterande ordförandeskapet, d.v.s. Sverige.

I Ian Browns och Douwe Korffs nyligen publicerade ACTA-studie, som berör just hur ACTA-avtalet överensstämmer med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, kritiserade just detta avsnitt och art. 23 för att bryta mot såväl Europakonventionen som Rättighetsstadgan, och hotar yttrandefriheten och rätten till information.

Utklipp från studiens slutsatser:

THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND INFORMATION:

  1.  Re Application of ACTA to trivial or small-scale, not-for-profit technical infringements of IP rights, and to the dissemination of IP-protected information without the agreement of the right holder where this is justified on higher public interest grounds:
  •  Article 23 ACTA requires State parties to lower the criminal threshold for IPR infringements, and to widen the scope of the criminal offences, without a de minimis exception;
  •  Without such an exception and/or similar exceptions on the lines of the U.S. “fair use” and “fair comment” rules, IPR enforcement will disproportionately restrict the freedom to seek, receive and impart information and ideas;
  •  Since a de minimis exception can be seen as a limitation on procedural matters rather than on the substance of IP rights, this is not remedied by the fact that ACTA allows States to retain substantive exceptions to IP law;
  •  In our opinion, an explicit de minimis rule and an explicit public interest defence are the minimum that are required to bring Article 23 in accordance with the European Convention on Human Rights (ECHR) and the EU Charter of Fundamental Rights (CFR).

Att den svenska regeringen uppenbarligen godkänt detta avsnitt, och dessutom representerat en av de klart största aktörerna under förhandlingarna, och således varit med och formulerat texten, är minst sagt häpnadsväckande.

Mailet (vår fetmarkering)
_________

Hej Rikard,

Tack för ditt e-mail angående min medverkan vid lunchdebatten ”FACTS ABOUT ACTA”.

Det var kommissionen som frågade mig om jag hade möjlighet att medverka vid denna debatt för att berätta om – och svara på eventuella frågor angående – det kapitel i ACTA som innehåller straffrättsliga bestämmelser. Att just jag fick denna fråga beror såvitt jag förstår på att jag har vissa erfarenheter som är relevanta i sammanhanget. Under det svenska ordförandeskapet i EU var jag ordförande vid de möten där medlemsstaternas ståndpunkter koordinerades. Under ordförandeskapet var det dessutom jag som företrädde EU:s medlemsstater i förhandlingarna om den straffrättsliga regleringen i ACTA. Den delen av ACTA förhandlades alltså inte av kommissionen för EU:s räkning, utan av det roterande ordförandeskapet för medlemsstaternas räkning. Mitt deltagande vid lunchdebatten förankrades inom Justitiedepartementet, men jag tror inte att det gjordes några särskilda överväganden när det gäller vem som var arrangör av det aktuella mötet. Vi noterade dock att ett antal svenska parlamentariker är medlemmar i Kangaroo Group.

När det gäller innehållet i ACTA så är regeringens bedömning att den slutliga lydelsen av ACTA i allt väsentligt motsvarar vad som redan gäller i Sverige. Ett eventuellt tillträde till avtalet skulle endast kräva en mindre justering i varumärkeslagen, för att ge polis och åklagare vissa möjligheter att ingripa mot varumärkesintrång utan angivelse från målsäganden. Vi är dock medvetna att det har presenterats några rapporter, bl.a. den som du hänvisar till, där innehållet i ACTA beskrivs på annat sätt.

Med vänlig hälsning

Stefan Johansson
Ämnesråd

The Swedish government is responsible for the criticized Criminal Enforcement chapter in ACTA

 

Some time ago we contacted the Swedish Government and the Department of Justice asking why a Swedish government official was speaking at the Kangaroo Groups lunch debate “Facts about ACTA”. The Kangaroo Group is a lobby group combined of representatives from the combined European weapons industry, pharmaceutical industry, and other corporations not foremost known for their ambitions regarding human rights… It was recently discovered that it was the European Commission who requested the presence of the Swedish government official at the Kangaroo debate.

The Department of Justice recently replied to our inquiry. In the reply, the Department of Justice and

Stefan Johansson (Deputy Director, Division for Intellectual Property and Transport Law)

informs us that the Swedish government and the Swedish government official, that is Stefan Johansson himself, has been negotiating ACTA on behalf of the European Union. Apart from chairing a number of meetings where the member states coordinated their positions on ACTA, Johansson was also the head official representing the EU in the ACTA-negotiations regarding the chapter concerning criminal enforcement (chapter 4, art. 23 – 26). This part of the treaty was, unlike the rest of the treaty, not negotiated by the EU Commission, but instead negotiated by the Council and the rotating presidency, that is, Sweden.

In the recently published study on ACTA and fundamental rights conducted by Ian Brown and Douwe Korff, the very same chapter in ACTA is heavily criticized. According to the study, art. 23 of ACTA is not in accordance with the European Convention on Human Rights (ECHR) nor the EU Charter of Fundamental Rights (CFR), and represents a threat against both freedom of speech and the right to information.

Extract from the study;

THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND INFORMATION:

1.  Re Application of ACTA to trivial or small-scale, not-for-profit technical infringements of IP rights, and to the dissemination of IP-protected information without the agreement of the right holder where this is justified on higher public interest grounds:

  •  Article 23 ACTA requires State parties to lower the criminal threshold for IPR infringements, and to widen the scope of the criminal offences, without a de minimis exception;
  •  Without such an exception and/or similar exceptions on the lines of the U.S. “fair use” and “fair comment” rules, IPR enforcement will disproportionately restrict the freedom to seek, receive and impart information and ideas;
  •  Since a de minimis exception can be seen as a limitation on procedural matters rather than on the substance of IP rights, this is not remedied by the fact that ACTA allows States to retain substantive exceptions to IP law;
  •  In our opinion, an explicit de minimis rule and an explicit public interest defence are the minimum that are required to bring Article 23 in accordance with the European Convention on Human Rights (ECHR) and the EU Charter of Fundamental Rights (CFR).

The fact that the Swedish government has approved this chapter, as well as represented one of the major negotiating parties and thus contributed in drafting the text, is shocking, to say the least.

The email;

Hi Rikard,

Thank you for your e-mail regarding my participation in the lunch debate ”Facts About ACTA”.

It was the Commission who asked me if I had the opportunity to participate in this debate to talk about – and answer any questions about – the chapter of the ACTA that contain criminal provisions. In my understanding, they asked me since I have some experiences that seem relevant. During the Swedish EU presidency, I was chairman at the meetings where members’ positions were coordinated. During the Presidency, it was I who represented the EU Member States in the negotiation of the criminal sanctions in ACTA. That part of the ACTA negotiation was not conducted by the Commission, but by the rotating presidency on their (EU:s) behalf. My participation in the lunch debate was coordinated with the Department of Justice, but I do not think there were any special considerations made with regard to who was the organizer of the meeting. We noted however that a number of Swedish MEPs are members of the Kangaroo Group.

Regarding the contents of ACTA, the Government considers the final text of ACTA to essentially be in line with current Swedish legislation. A potential Swedish entry to the ACTA-agreement would only require a minor adjustment in the Trademarks Act, to give police and prosecutors some opportunities to take action against trademark infringement without prior indication by the plaintiff or right holder.

We are aware that certain studies has been conducted, including the one you’re referring to, where the contents of ACTA is described in a way that differs from ours.

Yours sincerely,
Stefan Johansson
Senior Adviser

2 kommentarer

Näringsutskottet diskuterar ACTA i morgon (tisdag)

Postad den av acta

Det händer mycket på ACTA-fronten just nu. Även här hemma börjar det röra på sig så smått. I morgon kommer riksdagens näringsutskott diskutera ACTA-avtalet. Regeringen har rekommenderat att Sverige ger rådet mandat att skicka vidare ACTA-avtalet för behandling i EU-Parlamentet, och berömmer sig själva för att ha ”verkat för att bestämmelserna i ACTA ska vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till bl.a. integritetsaspekter”. Det får väl sägas ha gått sådär, med tanke på vilken kritik avtalet fått från flera håll på just dessa punkter.

Förhoppningsvis finns det nu ledamöter i näringsutskottet som kommer att protestera mot regeringens romantiserade verklighetsbeskrivning av ACTA-avtalets konsekvenser och på allvar börjar formera ordentligt acta-motstånd i Riksdagen.

4 kommentarer

EU-Kommissionen samarbetar med kritiserad lobbygrupp för att få igenom ACTA i EU-Parlamentet

Postad den av acta

Ibland får man verkligen knugga sig i ögonen, klia sig i huvudet och försöka förstå hur den demokratiskt valda makten (förvisso EU, men ändå) beter sig. Igår avslöjade vi att INTA tänker diskutera ACTA-avtalet i hemlighet. Sedan tidigare har vi skrivit om den svenska regeringens deltagande i den hårt kritiserade lobbygruppen Kangaroo Groups acta-evenemang i EU-Parlamentet. I dag har vi fått reda på att svenske regeringstjänstemannen Stefan Johansson*, som alltså deltog i den nu satta under granskning och sedan tidigare hårt kritiserade lobbygruppen Kangaroo Groups ”lunchdebatt” om ACTA-avtalet, tillfrågades att delta av…EU-Kommissionen. Kangaroo Group består av en skön mix av Europas samlade läkemedels – , tobaks – och vapenindustri och en hel del andra företag som inte direkt är mest kända för sina människorättsliga ambitioner. D.v.s. i stora drag de som fick sitta ensamma med EU-Kommissionen och övriga förhandlingsparter och skissa upp allt de ville ha med i ACTA-avtalet. Johansson var en av Sveriges ACTA-förhandlare, och företrädde (under det svenska ordförandeskapet) medlemsstaterna i förhandlingarna om den straffrättsliga regleringen i ACTA-avtalet.

Nu har den kritiserade lobbygruppen uppenbarligen lyckats rekrytera experthjälp till sin rekryteringsavdelning, där EU-Kommissionen tillfrågar svenska regeringsrepresentanter att delta i Kangaroo Groups, knappast objektiva och förutsättningslösa, lunchevenemang om ACTA-avtalet. Debatten hölls som sagt i EU-Parlamentet i Bryssel och, med tanke på att en lobbygrupp stod bakom, så syftade den till att övertyga närvarande EU-Parlamentariker om att ACTA-avtalet trots allt är en riktigt bra grej.

Att svenska regeringen och justitiedepartementet gått med på denna förfrågan visar också klart och tydligt hur viktigt det tydligen är för regeringen att driva igenom ACTA-avtalet, oavsett hur mycket avtalet går på tvärs med grundläggande medborgerliga rättigheter.

* Stefan Johansson är tjänsteman och har således rimligen bara gjort vad han blivit tillsagd att göra. Det är inte hans fel att hans uppdragsgivare (regeringen) är knasig.

1 kommentar

Tre års hemliga förhandlingar inte tillräckligt – Nu vill även EU-parlamentet lägga locket på om ACTA

Postad den av acta

(A translation in english is available below the swedish version)

ACTA-avtalet har omgärdats av enorm sekretess sedan förhandlingarna inleddes år 2008. Först i april 2010, efter att de hemliga förhandlingarna möts av massiv kritik från bl.a. EU-Parlamentet, och sedan delar av förhandlingstexten läckt ut, tvingades förhandlingsparterna för första gången offentliggöra ett utkast på avtalstexten.

Nu har INTA, utskottet för internationell handel i EU-Parlamentet, beslutat sig för att ACTA-avtalet uppenbarligen inte omgärdats av tillräckligt med sekretess, utan behöver ytterligare en dos hemlighetsmakeri. Utskottet skall den 23e november diskutera ett yttrande om ACTA-avtalet från EU-Parlamentets juridiska service (ett yttrande (”opinion”) som även det hemlighetsstämplats). Enligt dagordningen har man nu tagit beslutet att detta möte skall vara hemligt, och ske bakom lyckta dörrar, utan insyn från allmänheten och väljarna (in-camera). INTAs agerande går helt på tvärs med den resolution som EU-Parlamentet biföll den 10e mars 2010, som krävde just insyn i förhandlingarna och ett slut på hemlighetsmakeriet som omgärdade ACTA-avtalet.  Dessutom har man redan tidigare i EU fastställt att det inte är lagligt att hemlighålla denna typ av rättsutlåtanden. Juridiska tjänsten har som vana att alltid hemligstämpla allt , men just denna typ av uttlåtanden om lagstiftningens allmäna effekter får de inte hemligstämpla.

Carl Schlyter är starkt kritisk till vad som nu händer i INTA; ”Det är obegripligt att diskussioner om lagstiftning som berör alla när de passerar en nationell gräns inte hålls öppen för allmänheten. Det fortsatta hemlighetsmakeriet kring ACTA trots avslutade förhandlingar är oacceptabelt.”

(TRANSLATION IN ENGLISH – Sorry for errors, it was made very rapidly)

 

Three years of secret negotiations is obviously not enough – Now the European Parliament wish to put the lid on ACTA

 

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) has been surrounded by intense secrecy since the start of the negotiations in 2008. In April 2010, as a result of massive criticism aimed at the secrecy and lack of transparency surrounding the negotiations, the negotiating parties published a draft text of the agreement. Amongst the critics was the European Parliament itself.

Now we have just been informed that INTA, the Committee of International Trade in the European Parliament, has decided that ACTA needs even more secrecy. INTA will discuss a recent legal opinion from the European Parliament Legal Service on the 23th of November, and according to the draft agenda, these discussions will be held in-camera. INTAs decision is completely at odds with the resolution of the European Parliament agreed on the 10th of March 2010, demanding an end to the secrecy, as well as full transparency of the ACTA-negotiations. It has also already been confirmed within the EU that the legal service is not allowed to classify legal opinions that concerns the general effects of legislations.

MEP Carl Schlyter is very critical of the recent events in INTA; It is impossible to understand why discussions on legislation that affects everyone who crosses a national border is not kept open to the public. The continued secrecy surrounding ACTA in spite of the negotiations being ended is unacceptable.


3 kommentarer

RSS Prenumerera