Justitiedepartementet håller remissmöte om ACTA-avtalet idag

Postad den av acta

Svenska justitiedepartementet har fullt upp med att prata ACTA. Igår befann sig tjänstemannen Stefan Johansson i Bryssel på den omstridda lobbygruppen Kangaroo Groups ”lunchdebatt” om ACTA-avtalet. Idag har han fått skynda hem igen, för att diskutera ACTA-avtalet med en mängd svenska organisationer. Enligt inbjudan så kommer dagens ”remissmöte” sondera terrängen bland svenska intressen om huruvida man anser att ACTA-avtalet bör undertecknas eller ej. Knappt 30 organisationer och myndigheter är inbjudna, inklusive organisationer som Svenska Förläggarföreningen, Svenska föreningen mot Piratkopiering, Svenskt Näringsliv, Google Stockholm, Läkare utan Gränser och Forum Syd. Ett liknande möte anordnades av Justitiedepartementet i augusti förra året, då med ett 60-tal deltagare.

I de utskickade handlingarna nämns bl.a. att Riksdagen kommer att behöva ge sitt godkännande till ACTA-avtalet. Vidare nämns att ”I den allmänna debatten har det uttryckts oro för att ACTA skulle komma att kräva att internetleverantörer övervakar sina abonnenters kommunikation, att misstänkta intrångsgörare skulle stängas av från internet och att tullen skulle ges utökade möjligheter att söka igenom personligt bagage, inklusive datorer och mp3-spelare, för att hitta olagligt nedladdad film och musik. Vidare har det funnits farhågor att ACTA skulle försvåra fattiga länders tillgång till läkemedel (generika). ACTA innehåller dock inte några sådana långtgående regler”. I regeringens utskickade handlingar avfärdas ovanstående farhågor med motiveringar som ”Exempelvis så är ACTA:s bestämmelser angående internet allmänt formulerade och överlåter i stor utsträckning till varje part att själv bestämma detaljerna. För svensk del kommer dessa bestämmelser inte att ändra rättsläget. ACTA ändrar inte heller någonting när det gäller tullens möjligheter att söka igenom personligt bagage. I fråga om fattiga länders tillgång till mediciner har oron till stor del handlat om en rädsla för att ACTA ska leda till ökade möjligheter för tullen att ingripa mot misstänkta patentintrång. Tullavsnittet i ACTA omfattar dock inte patent, varför det är helt klart att ACTA inte har någon sådan effekt”. Experter på respektive område har nyligen hävdat den absolut raka motsatsen (här och här). Som gamle riksföreståndaren Axel Oxenstierna sade det; ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”.

PS. Vi har sedan tidigare försökt få tag på Justitiedepartementet ang. deltagandet på Kangaroo Groups evenemang i Bryssel, men vi har fortfarande inte hört något tillbaka.

4 kommentarer

Svenska Regeringen snackar ACTA med kritiserad lobbygrupp

Postad den av acta

ACTA-avtalet är fortsatt en het potatis, framför allt efter de senaste veckornas stenhårda kritik, och om en dryg vecka kommer avtalet att debatteras i EU-Parlamentet. Dock inte i någon formell debatt, i stället är det lobbygruppen Kangaroo Group som inbjudit till lunchdebatt under temat ”FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, COUNTERFEIT, CONTRABAND & ORGANISED CRIME” – ”Facts About ACTA”.

Kangaroo Group, vars medlemmar innefattar organisationer som Phillip Morris International (världens största tobaksföretag), Goldman Sachs, oljebolaget BP, läkemedelsbolagsjättar som Pfizer och Astra Zeneca, samt inte mindre än 10 företrädare för den europeiska vapenindustrin, är inte direkt en sanningssökande folkbildningsorganisation. Gruppen har kritiserats för att ha en privilegierad roll som opinionsbildare i EU-Parlamentet och vars medlemmar (vapenindustrin) nyligen kritiserats i en läsvärd rapport om vapenindustrins lobbyism och makt i EU.  Med bakgrund har en begäran om en granskning av gruppen inkommit till EU-Parlamentets administrativa enhet.

Enligt inbjudan kommer en hel hög av välkända företrädare för drakoniska immaterialrättslagar delta, bl.a. MEP Marielle Gallo (som författat den oerhört kritiserade Gallo-rapporten), en av EU-Kommissionens ACTA-förhandlare, Pedro Velasco Martins, som haft för vana att avfärda all kritik mot ACTA-avtalet (inklusive akademisk sådan) som rent strunt, och, något förvånande, vår egen Stefan Johansson, kansliråd på Justitiedepartmentet och en av de tjänstemän som representerat Sverige i ACTA-förhandlingarna. Johansson har tidigare, i egenskap av tjänsteman, försvarat ACTA-avtalet, och även förekommit i wikileaks-kablar som berör avtalet. Vad han har att göra på lobbygruppen Kangaroo Groups evenemang är dock högst oklart, och rentav märkligt. Den svenska regeringen, som inte haft någon större lust att diskutera ACTA-avtalet med sina egna medborgare, tycks desto mer intresserade när det är den europeiska vapen- och läkemedelsindustrin som står för lunchen.

Med bakgrund av ovanstående passade vi på att höra av oss till Justitiedepartementet för att höra hur de resonerat kring Stefan Johanssons medverkan i Kangaroo Groups evenemang. Förhoppningsvis får vi svar i nästa vecka. Mailet;

Hej!

Kangaroo Group, en intressegrupp vars medlemmar innefattar organisationer som Goldman Sachs, Pfizer och BP, anordnar den 18e oktober en ”lunchdebatt” i EU-Parlamentet under ”FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, COUNTERFEIT, CONTRABAND & ORGANISED CRIME” vid namn ”Facts About ACTA”. Enligt den inbjudan som gått ut återfinns bland paneldeltagarna bl.a. en av EU-Kommissionens ACTA-förhandlare, Pedro Velasco Martins,som kontinuerligt via officiella uttalanden hävdat att ACTA-avtalet är helt i linje med rådande EU-lagstiftning och värnar fundamentala medborgerliga rättigheter. Där återfinns också författaren till den av medborgarrättsgrupper hårt kritiserade Gallo-rapporten, MEP Marielle Gallo. Förvånande nog skall enligt inbjudan även en representant för den svenska regeringen delta, i form av Stefan Johansson, som enligt inbjudan är biträdande chef på avdelningen för immaterialrätt och transporträtt (enligt äldre uppgifter kansliråd på justitiedepartementet) och  som tidigare representerat Sverige i ACTA-förhandlingarna.

Som medborgare, och intresserad av mina egna medborgerliga rättigheter och således oroad över ACTA-avtalet (ett avtal som stött på ofantlig kritik från många olika håll och enligt en ny studie allvarligt hotar fundamentala medborgerliga rättigheter http://acta.mpbloggar.se/files/2011/10/ACTA-opinion.pdf), undrar jag således vad den svenska regeringens deltagande i ovanstående evenemang fyller för syfte, hur inbjudan emottagits, vilket eventuellt hänsynstagande som vidtagits i avseende av Kangaroo-gruppens politiska inriktning, dess lobbyverksamhet, att en betydande del av dess medlemmar företräder vapenindustrin, samt över den granskning som tycks initieras mot gruppen (http://www.corporateeurope.org/news/kangaroo-groups-base-parliament-challenged). Jag undrar även vilket ställningstagande den svenska regeringen har för avsikt att företräda i debatten, hur detta ställningstagande vägts mot den senaste tidens akademiska studier av ACTA-avtalets konsekvenser, samt huruvida den svenska regeringen har några betänkligheter kring vilka (eventuella) trovärdighetsproblem ett deltagande i detta av näringslivets sponsrade evenemang kan tänkas få för den svenska regeringen, framför allt i beaktande av frågor rörande mänskliga rättigheter.

 

 

2 kommentarer

Presskonferensen avslutad, professor sågade ACTA-avtalet vid fotknölarna

Postad den av acta

Presskonferensen med Professor Douwe Korff avslutades precis i EU-Parlamentet. Professor Kourffs kritik mot ACTA-avtalet var, minst sagt, hård. Han sammanfattade kortfattat huvudresultaten av sin och Ian Browns studie, och kritiserade bl.a. processen och vad han kallade ” unprecedented secrecy” (sv. ungefär oöverträffat hemlighetsmakeri). Ingen konsultation med civilsamhället skedde över huvud taget under förhandlingarna medan ledande privata immaterialrättsintressenter och multinationella företag satt med vid förhandlingsbordet från första början. Att sätta sig ner och förhandla fram ett avtal där bara ena sidan av intressenterna (d.v.s. företrädare för immaterialrättsindustrin) sitter med och dessutom får igenom allt de vill ha beskrevs av Korff som rakt igenom korkat.

Korff uttryckte också stor oro över hur mer och mer av verkställigheten (enforcement) av immaterialrätt lämnas över till privata aktörer. Bl.a. kan ACTA-avtalet öppna upp för en i det närmaste total massövervakning av internetanvändare, som sker helt i privat regi.

När han påbörjade studien och satte sig in i ämnet blev Korff och hans medförfattare förbluffade över hemlighetsmakeriet, hur obalanserat ACTA-avtalet är och att inga företrädare för medborgarrättsintressen eller dylikt konsulterats.

Korff anmärkte också på att det inte finns några ”de minimis exceptions” (sv. ungefär försumbara undantag) i avtalet, och kritiserade på en rad punkter vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Sammanfattningsvis sade Korff att ACTA-avtalet är totalt obalanserat och innebär ”enormously strong enforcement” och på det hela taget implementerar ”a draconian enforcement regime”. Enligt Korff är ACTA-avtalet på det hela taget ett väldigt dåligt instrument och ett väldigt dåligt avtal.

Korff sade även att då ACTA-avtalet helt klart bryter mot många av de förpliktelser EU åtagit sig gällande upprätthållandet av bl.a. medborgerliga rättigheter är det, i hans bedömning, möjligt att juridiskt bestrida och utmana ett eventuellt undertecknande av ACTA-avtalet från EU:s sida. Hans slutgiltiga rekommendation var att EU förkastar avtalet, och för de som anser att det behövs ett nytt avtal om verkställigheten av immaterialrätt, helt enkelt börja om från början, då ACTA-avtalet innehållsmässigt är bortom all räddning.

Presskonferensen skall så småningom kunna ses i efterhand här.

3 kommentarer

Presskonferens om ACTA-studie klockan 13.00

Postad den av acta

Om en halvtimme börjar presskonferensen i Bryssel om en av de senaste studierna kring ACTA-avtalet och hur avtalet påverkar grundläggande rättigheter. Studiens huvudförfattare Douwe Korff kommer att finnas med tillsammans med den gröna EU-Parlamentarikern Jan Albrecht. Presskonferensen sänds via livestream, med start 13.00 , och kan även ses i efterhand.

Kommentera

Åtta länder skrev under ACTA-avtalet

Postad den av acta

Igår hölls en offentligt ceremoni i Japan för undertecknandet av ACTA-avtalet. Enligt ett gemensamt pressmeddelande från deltagarna undertecknade åtta av förhandlingsparterna ACTA-avtalet igår. Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA skrev som väntat under avtalet, och följdes även av Japan, Sydkorea, Marocko och Singapore. Mexiko undertecknade således inte avtalet, vilket tycks tyda på att den mexikanska senatens stora motstånd mot ACTA-avtalet gett konkreta resultat.

Resten av pressmeddelandet innehåller de vanliga lovorden om hur fantastiskt ACTA-avtalet är. Som vanligt sägs ingenting om de befarade konsekvenserna för medborgarnas grundläggande rättigheter. Nu återstår att minst sex av parterna ratificerar avtalet för att det skall träda i kraft. Inom EU, som utgör 27 av de 37 förhandlingsparterna, är dock sista ordet inte sagt och EU-Parlamentet kommer definitivt att få säga sitt i frågan. Låt oss hålla tummarna för att vi kan stoppa ACTA-avtalet där.

 

 

 

1 kommentar

I dag undertecknas ACTA-avtalet

Postad den av acta

Idag undertecknar flera av parterna ACTA-avtalet. Värd för eländet är Japan. Ceremonin hålls vid det japanska utrikesministeriet, och alla förhandlingsparter förväntas delta, men bara de parter som kommit tillräckligt långt i sin inhemska process kommer att skriva under.

Vilka dessa parter är återstår dock att se. Sean Flynn har skrivit en intressant artikel på ämnet. ACTA-avtalet behöver ratificeras av sex parter för att 30 dagar senare träda i kraft. Frågan är om så pass många ens kommer att underteckna avtalet idag.

EU (som utgör 27 av de 37 parterna) kommer definitivt inte att skriva under avtalet idag, den interna processen är långt ifrån avslutad, EU-Parlamentet kommer att behöva säga sitt och antagligen kommer avtalet även behöva köras genom de nationella parlamenten för godkännande. Schweiz lär inte heller underteckna avtalet idag.

Mexico är en av parterna som möjligtvis kommer att skriva under, men däremot lär den tänkta ratificeringen stoppas via senaten, som uppvisat hårdnackat motstånd mot ACTA-avtalet.

Kanada kommer troligen att skriva under avtalet. Till en början verkade det som om så inte skulle vara fallet, men ett pressmeddelande från det kanadensiska utrikesministeriet tycks bekräfta att Kanada trots allt kommer att underteckna avtalet idag.

Australien och Nya Zeeland lär skriva under, men det är oklart hur ratificeringsprocessen kommer att gå till. Det är i nuläget oklart hur Japan, Marocko, Sydkorea och Singapore kommer att göra.

USA kommer med största sannolikhet att underteckna ACTA-avtalet idag, däremot är det oklart hur bindande det i så fall kommer att vara för USA. I USA pågår för fullt, precis som i EU, en omfattande debatt huruvida ACTA-avtalet är förenligt med rådande amerikansk lagstiftning. Så oavsett vad som händer idag lär debatten om USA:s definitiva medverkan i ACTA-avtalet fortsätta.

Kritiken har ju som bekant haglat mot avtalet, och nyligen släpptes två studier som var beställda av den gröna gruppen i EU-Parlamentet. Den 4e oktober kommer en presskonferens hållas i EU-Parlamentet där en av studierna, den som berör ACTA-avtalets potentiella inverkan på grundläggande rättigheter, kommer att presenteras. Medverkar gör studiens huvudförfattare professor Douwe Korff samt den tyske gröna EU-Parlamentarikern Jan Albrecht. Presskonferensen startar 9:30 och kan följas via livestream, och skall även kunna ses i efterhand här.

Vi återkommer så snart vi fått definitiva besked om vilka parter som faktiskt undertecknat ACTA idag.

 

1 kommentar

RSS Prenumerera