Gröna gruppen mobiliserar inför ACTA-omröstning

Postad den av acta

Den gröna gruppen (Greens/EFA) i EU-Parlamentet jobbar stenhårt för att se till att EU-Parlamentet inte ger sitt samtyckte till ACTA-avtalet. På ett möte i dag antogs att gruppen kommer att driva kravet på att alla av unionens förhandlingsdokument skall offentliggöras, i enlighet med den förfrågan som EDRi (European Digital Rights) framförde till utskottet för Internationell handel (INTA) den 11.e maj i år. Vidare kommer man fortsätta driva kravet på att skicka ACTA-avtalet till European Court of Justice (ECJ) och kommer att försöka få upp sin resolution på dagordningen vid nästa plenarsammanträde.

Man antog också ett positionspapper kring ACTA-avtalet, som snart kommer att finnas tillgängligt.

Då EU-Kommissionen återkommande vägrat att göra någon form av konsekvensbedömning av ACTA-avtalet, har gröna gruppen har också beställt två studier för att klarlägga vilka konsekvenser ACTA kan komma att få för tillgången till billiga läkemedel och för grundläggande rättigheter (fundamental rights).

Den första studien kommer alltså att beröra hur ACTA-avtalet kommer att påverka tillgången till läkemedel, främst i utvecklingsländer. Under avtalets gång har flera framstående NGO:er som arbetar med globala hälsofrågor framfört farhågor om att ACTA kan inverka negativt på handeln med generiska mediciner och i slutändan således för tillgången till dessa billiga och livräddande läkemedlen. Studiens huvudsyfte är således att klargöra vilka följder bestämmelserna i ACTA-avtalet kommer att få gällande tillgången till billiga läkemedel, då som sagt främst i utvecklingsländer.  Studien kommer att utarbetas av  Sean Flynn, som arbetar och undervisar bl.a. kring sambanden mellan immaterialrätt och mänskliga rättigheter vid American University – Washington College of Law.

Den andra studien som den gröna gruppen beställt handlar alltså om ACTA-avtalets inverkan på grundläggande rättigheter. Studien förväntas bl.a. besvara huruvida ACTA-avtalet är kompatibelt med ”EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna” (The Charter of Fundamental Rights of the European Union), och förväntas även besvara hur EU-Kommissionen hanterat ACTA-förhandlingarna med hänsyn till exempelvis bestämmelserna om att de skall genomföra sitt arbete så ”öppet som möjligt” i enlighet med Treaty on the Functioning of the European Union art. 15.  Studien kommer att utarbetas av Douwe Korff, professor i internationell rätt vid London Metropolitan University, samt Dr Ian Brown vid University of Oxford.

Studierna förväntas bli klara någon gång under augusti, förhoppningsvis i god tid innan EU-Parlamentet skall rösta om huruvida Parlamentet tänker ge sitt samtycke till ACTA-avtalet. När exakt omröstningen kommer att äga rum är fortfarande oklart, då EU-Kommissionen ännu inte officiellt överfört ärendet till Parlamentet. Dock lär omröstningen hållas någon gång under sensommaren eller hösten.

Så fort positionspappret är helt klart så kommer det också att dyka upp här.

5 kommentarer

Det blir omröstning om att skicka ACTA-avtalet till ECJ i alla fall…tror vi

Postad den av acta

Paragrafryttandets ädla konst är en konstform som sällan uppskattas av andra än de som sysslar med det. Nu verkar det dock, trots allt, som paragraferna står på rätt sida. Härom dagen beslutade ”The Conference of Presidents of the European Parliament”, en grupp bestående av EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek samt gruppledarna för EP:s politiska grupper, att plocka bort den gröna gruppens förslag att skicka ACTA-avtalet till Europadomstolen (ECJ) från dagordningen för beslutssessionen nu i maj, eventuellt som ett direkt resultat av påtryckning från en herrans massa lobbygrupper. Argumentet var att ett sådant beslut endast kunde tas efter det att ACTA-avtalet formellt landat på EU-Parlamentets bord för att Parlamentet skall ge sitt ”medgivande” till att EU skall ingå avtalet.

Nu kommer dock nya besked från den gröna gruppens kampanjsida mot ACTA-avtalet, där det hävdas att beslutet att plocka bort den gröna gruppens förslag (d.v.s. att skicka ACTA till ECJ) inte har stöd i Eu-parlamentets arbetsordning, varav omröstningen om att skicka ACTA till ECJ i stället kommer att hållas vid nästa beslutssession i juni. Man baserar den tolkningen på en ”opinion” från ECJ i mars.

Således får vi se om saken kommer upp för omröstning i juni. Rimligen lär den här följetongen ta ett par svängar till innan det definitivt står klart att så blir fallet.

Mer: HAX ,

 

1 kommentar

Domstolsprövning av ACTA stoppas – av lobbygrupper

Postad den av acta

Det senaste vändningen från följetongen om en domstolsprövning av ACTA verkar vara att en sådan stoppas, åtminstone tillfälligt. Förslaget att skicka förfrågan har enligt uppgift dragits tillbaka. Exakt vad som har hänt är i nuläget oklart. Klart är dock att intensivt lobbyarbete för att stoppa en sådan här prövning har initierats. Häromdagen skickade ett stort gäng rättighetsinnehavare och andra former av särintressen ett brev till EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek och enskilda EU-parlamentariker där man uppmanar EU-Parlamentet att slopa idén om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska domstolen (ECJ). Bakom brevet finns organisationer som IFPI, MPA (Motion Picture Association) och BASCAP (Business action to stop counterfeiting and piracy). I brevet hävdar organisationerna att starkt skydd för immaterialrätt och verkställigheten av densamma är essentiell för EU:s ekonomiska utveckling och att industrin utgör en kritisk del av EU:s ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad. Man vill att EU-Parlamentet godkänner ACTA-avtalet så fort som möjligt och således inte skickar det till Europadomstolen eftersom detta skulle kunna resultera i att implementeringen av ACTA-avtalet försenas. Man hävdar även att EU-Parlamentet och EU-Kommissionen redan har diskuterat ACTA-avtalet tillräckligt.

Brevet baserar sig, som brukligt, inte på några fakta utan hänvisar till klassiska påstående om immaterialrättens vikt för all form av tillväxt, ett argument som verkar gå hem. Att Europas medborgare förtjänar rätten till medborgerliga rättigheter tycks inte vara av lika stor vikt för lobbygrupperna.

 

Mer: FFII, iptegrity, Michael Geist

 

 

 

1 kommentar

EU-Kommissionen avfärdar forskarkritik mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

I januari i år skickade en stor grupp europeiska forskare en skrivelse om ACTA-avtalet till EU, där man rekommenderade medlemsstaterna och EU-Parlamentet att avslå ACTA i dess nuvarande form, då avtalet dels bryter mot rådande EU-lagstiftning och innebär stora inskränkningar i fundamentala medborgerliga rättigheter.

Föga förvånande håller inte EU-Kommissionen med. I ett svar som publicerades förra veckan avfärdar Kommissionen forskarnas oro och kritik mot ACTA. Man erkänner de undertecknade forskarnas expertis, men efter att ha ”tittat noga” på deras skrivelse hävdar Kommissionen att skrivelsen inte på ett övertygande sätt kan visa att ACTA inte skulle vara i linje med existerande EU-rätt eller för den skull innebära något som helst hot mot medborgerliga rättigheter. I stället hävdar Kommissionen, i punkt efter punkt, att ACTA visst är fullständigt förenligt med nuvarande EU-lagstiftning. Det är en argumentation som knappast lär övertyga skeptikerna.

När man särskådar Kommissionens bemötande av kritiken kring ACTA de senaste åren kan man knappt undgå att dra paralleller till en gammal tv-reklam som gick i slutet av 90-talet. Datatillynsgrupper, människorättsgrupper, politiker, akademiker, ja, i princip alla utom EU-Kommissionen och stödjande lobbyister från privata företag instämmer i att ACTA-avtalet är ett gruvligt angrepp på medborgerliga fri – och rättigheter, men Kommissionen säger ”bingo igen” och läser avtalet på det sätt man vill tolka det. Det är högst beklagligt.

En positiv nyhet är dock att försöken att få ACTA-avtalet att granskas av ECJ (European Court of Justice) fortsätter. Ett förslag att låta Europadomstolen granska ACTA innan det implementeras kommer enligt uppgift att behandlas under nästa beslutssession i EU-Parlamentet. I nuläget är det oklart hur de olika politiska grupperna kommer att ställa sig till förslaget, men det tycks i nuläget åtminstone inte omöjligt att nå en majoritet. Vi återkommer med mer information allt eftersom det närmar sig.

Se även FFII (på engelska) HAX och Christian Engström

6 kommentarer

RSS Prenumerera