Kanadensisk parlamentskommitté rekommenderar regeringen att slopa delar av ACTA

Postad den av acta

The Standing Committee on Canadian Heritage, en ständig kommitté inrättad under det kanadensiska underhuset, har i dagarna släppt en rapport som bl.a. behandlar ACTA-avtalet. I rapporten rekommenderar kommittén den kanadensiska regeringen bl.a  att ”Canada’s commitments to the implementation of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) are limited to the agreement’s focus on combating international counterfeiting and commercial piracy efforts”. Enligt den kanadensiska juridikprofessorn Michael Geist innebär detta att kommittén rekommenderar regeringen att begränsa implementeringen av ACTA-avtalet till att enbart handla om förfalskningar (counterfeiting) och kommersiell piratverksamhet, vilket således torde innebära att en stor del av det nuvarande Internetkapitlet i ACTA faller utanför dessa ramar. Det konservativa regeringspartiet har reserverat sig från rapportens rekommendationer då de anser att ACTA-avtalet inte ingick i kommitténs uppdrag. Värt att notera är att Kommitténs ordförande, Michael Chong, är ledamot för det konservativa partiet och f.d. minister i nuvarande premiärminister Stephen Harpers första regering. Huruvida rapportens rekommendationer i slutändan kommer att påverka Kanadas implementering av ACTA-avtalet återstår dock att se.

Vidare diskuterar idag koordinatörerna för JURI (Utskottet för rättsliga frågor) i EU-Parlamentet den gröna EU-parlamentarikern Jan Albrechts begäran om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol. Än så länge är det oklart om frågan kommer upp på beslut under dagens sammanträde i JURI, men vi återkommer med besked så fort vi vet hur det har gått.

 

 

Kommentera

ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol?

Postad den av acta

Den gröne EU-parlamenterikern Jan Albrecht har i den gröna gruppens namn bett koordinatorerna för Utskottet för rättsliga frågor (JURI) i EU-Parlamentet att på nästa möte den 21:a mars sätta ett beslut om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol (ECJ) på dagordningen. Albrecht och den gröna gruppen vill få ett utlåtande från domstolen om huruvida ACTA-avtalet är förenligt med Maastrichtfördraget och Europeiska Unionens fördrag.

Om begäran antas kommer utskottet att besluta om huruvida man vill skicka en officiell förfrågan till ECJ. Deras utlåtande skulle säkerligen få stor betydelse när EU-Parlamentet kommer att rösta om det slutgiltiga ACTA-avtalet. En rad europeiska professorer och akademiker har sedan tidigare hävdat att ACTA-avtalet inte är förenligt med EU:s lagstiftning, så skulle JURI skicka en förfrågan till ECJ blir det onekligen intressant att se vad domstolen kommer fram till.

Frågan i sin helhet:

Pursuant to Article 218(11) TFEU, the European Parliament submits the
request for the Opinion of the Court formulated as follows:

'Is the envisaged Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible
with the provisions of the Treaty on European Union and Treaty on the
Functioning of the European Union?'

 

5 kommentarer

ACTA bindande eller inte? Nu tolkas det fritt

Postad den av acta

Efter att det uppstått oklarheter kring hur ”bindande” ACTA-avtalet egentligen är för de olika parter som skrivit under har EU-Kommissionen fått det hett om öronen. Tidigare har det varit oklart om USA skulle vara bundna av ACTA-avtalet, vilket fått EU-Kommissionen att hävda att ACTA-avtalet visst skulle vara bindande för USA, i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten (hädanefter refererad till som Wienkonventionen). Problemet med detta är, som tidigare nämnts, att USA aldrig ratificerat Wienkonventionen, något som också en grupp gröna EU-Parlamentariker påpekat i en något retsam skriftlig fråga till EU-Kommissionen. Flera medlemsstater i EU har inte heller ratificerat eller ens skrivit under Wienkonventionen (däribland Frankrike och Rumänien), och inte heller Singapore, som är en part i ACTA, har skrivit under. Oklarheterna är således ganska stora.

För två veckor sedan kontaktade en grupp på 30 amerikanska professorer USTR (United States Trade Representative, som likt DG Trade för EU:s del är den ansvariga instansen för USA i ACTA-avtalet) och hävdade att det bryter mot den amerikanska konstitutionen att implementera ACTA-avtalet utan att ta det genom Kongressen. Detta hade således kunnat innebära, om USA väljer att fortsätta på samma inslagna kurs, att USA rent juridiskt inte blir bundna av ACTA-avtalet. Kryphålen är således många.

I december gav sig Hollands ekonomiminister Maxime Verhagen in i diskussionen och i en redogörelse i ett utskottsmöte i det holländska parlamentet hävdade han att “It has never come up to implement ACTA in the Netherlands. It so happens that ACTA is not superior to European or national law.”

Det uttalandet går rakt emot vad EU-Kommissionen sagt, och står även i konflikt med Wienkonventionen, som Holland både har skrivit under och ratificerat. Uppenbarligen är det fler än handelskommissionär De Gucht som är förvirrade.

Här står vi nu med ett internationellt immaterialrättsavtal som är mycket långtgående när det gäller att inskränka fundamentala medborgerliga rättigheter och friheter, kan få allvarliga konsekvenser för handeln med livsviktiga generiska läkemedel, och som förhandlats fram under enorm sekretess och så långt bort från allmänhetens insyn som möjligt. Och ingen har en aning om huruvida det är bindande för alla, om det är bindande för någon, vad som i så fall är bindande eller inte bindande, och hur utfallet kommer att bli vid en eventuell ratificering.

Den stora frågan är väl; Vem är det egentligen som lurat vem? Eller har alla bara lurat sig själva?

 

 

2 kommentarer

RSS Prenumerera