Svar från EU:s datatillsynsgrupp – ACTA inkräktar på EU:medborgarnas privatliv

Postad den av acta

Den 11:e oktober skickade Carl Schlyter ett brev till EU:s datatillsynsgrupp (Article 29 Data Protection Working Party), där förutom EU:s datatillsynsman också en representant från varje medlemsland ingår. ”Arbetsgruppen” är rådgivande och har till syfte att bevaka individens skydd när det gäller integritet och behandling av personuppgifter. I brevet bad Carl Schlyter arbetsgruppen utvärdera flera konsekvenser med den nuvarande versionen av ACTA-avtalet. Igår kom svaret.

Arbetsgruppen instämmer med Carl Schlyters oro för flera av skrivningarna i ACTA-avtalet. Man skriver bl.a. att ”The European Protection Authorities conclude that several of the measures in the consolidated text are in the end bound to interfere with the private life of many EU citizens”. I ett brev som arbetsgruppen skickade till EU-Kommissionär Karel de Gucht den 15:e juli lyfter man liknande farhågor med ACTA, och riktar bl.a. stark kritik mot skrivningarna om Internetleverantörernas roll och kraven på att de skall lämna användarinformation vidare till privata rättighetsinnehavare. Man kritiserar även skrivningarna om tullgenomsökningar i jakt på material som bryter mot upphovsrätten, där man dock mycket riktigt poängterar att det inte finns några explicita bindande skrivningar som bekräftar farhågorna om att medborgares personliga mp3-spelare, bärbara datorer etc. kan genomsökas av tullmyndigheter.  Samtidigt finns det inga skrivningar som exkluderar att detta görs, vilket arbetsgruppen är starkt kritiskt till, och man hävdar att detta, vilket också gäller för flera andra skrivningar i avtalet, skulle innebära en allvarlig kränkning av individens grundläggande rättigheter. Man instämmer vidare med den kritik som EU:s datatillsynsman, Peter Hustinx, riktade mot ACTA-avtalet i februari i år.

Anmärkningsvärt nog har arbetsgruppen inte fått något svar från EU-Kommissionen på sitt brev, trots påtryckningar och påminnelser. Brevet var alltså daterat den 15:e juli. Eftersom man fortfarande inte fått något svar ber man Carl Schlyter rikta sina frågor direkt till EU-Kommissionen, och beklagar att man inte kan göra mer. Man poängterar också att man kommer fortsätta bevaka frågan och vid behov vidta ”ytterligare åtgärder”.

Att EU-Kommissionen inte besvarar brevet, som alltså kommer från en rådgivande och självständig arbetsgrupp inom EU-organisationen vars syfte bl.a. är att  bistå EU-Kommissionen med expertutlåtanden rörande frågor som är relaterat till skydd för personuppgifter, medborgarnas frihet och personliga integritet, är mycket uppseendeväckande.

Man kan inte annat än undra vad EU-Kommissionen egentligen håller på med.

Kommentera