Röstresultatet offentligt, liberaler svek den gemensamma resolutionen

Postad den av acta

Votewatch har offentliggjort röstresultatet från gårdagens omröstning om ACTA-avtalet. Som det befarades så är det en splittring inom liberala gruppen som gjorde att den progressiva gemensamma rödgröna/liberala resolutionen om ACTA föll. Elva liberaler röstade emot resolutionen, vilket räckte för att fälla den. Röstsiffrorna blev 306 för, 322 emot (med de elva liberalerna på ”rätt” sida hade resultatet blivit 317-311). Två av folkpartiets ledamöter, Olle Schmidt och Cecilia Wikström, röstade emot resolutionen (den tredje folkpartistiska ledamoten, Marit Paulsen, röstade inte). Hur deras röstning överensstämmer med deras liberala ideologi är oklart, men något de antagligen kommer att få förklara för sina väljare.

Bland de två högergrupperna (EPP och ECR) var enheten i röstningen stor, och samtliga svenska ledamöter i EPP röstade emot den gemensamma rödgröna/liberala ACTA-resolutionen (Alf Svensson (KD), Christoffer Fjellner (M), Gunnar Hökmark (M), Anna Ibrisagic (M) och Anna Maria Corazza Bildt (M) ).

Cecilia Wikström motiverar sitt röstande med att resolutionen ”…var för influerad av främst parlamentets vänstergrupp, den var för anti-frihandel helt enkelt”. Hon tillägger även att ”-Det finns så mycket mytbildningar kring Acta, att avtalet skulle försöka förhindra att sjuka i fattiga länder får tillgång till generiska läkemedel, till exempel. Men om man läser texten så ser man att det är fel.”

Bland Wikströms ”mytbildare” som hävdar att ACTA-avtalet utgör hinder mot tillgången av generiska läkemedel återfinns:

Professor Sean Flynn, expert på immaterialrätt och som undervisar om just immaterialrätt och tillgång till generiska läkemedel. Han har skrivit mer om ACTA och generiska mediciner här

Oxfam International

Paul Cawthorne från Läkare utan gränser

TACD, HAI, Oxfam, Medecins Sans Frontieres

Pauline Londeix från Act Up-Paris

Joel Lexchin, professor på School of health policy and management vid York University, Canada.

M.fl.

Antingen har alla dem fel, eller så har Cecilia Wikström fel. Det är upp till var och en att göra sig en uppfattning om vem som har rätt.

5 kommentarer

Rödgröna/liberala acta-resolutionen har fallit

Postad den av acta

Den gemensamma rödgröna/liberala acta-resolutionen har fallit, och den konservativa antagits.

Den konservativa resolutionen antags med röstsiffrorna 331 mot 294. Den gemensamma rödgröna/liberala resolutionen föll med röstsiffrorna 306 mot 322. Punkt 12 i den konservativa resolutionen avslogs, i övrigt antogs resolutionen i sin helhet. Punkt 12 löd: ”12. Europaparlamentet tar del av Europeiska ombudsmannens beslut i ärende 90/2009 där den klagande var en nederländsk stiftelse, bland annat uttalandet att ett offentliggörande av dokumenten skulle ha en negativ effekt på den förtroliga anda som råder i Acta‑förhandlingarna och kanske verka hämmande på ett öppet och konstruktivt samarbete, och anser fortfarande i detta hänseende att en rätt avvägning mellan öppenhet och förtrolighet måste uppnås i internationella handelsförhandlingar.”

Att denna punkt avslogs var åtminstone något positivt att ta med sig från dagens omröstning, då ett antagande av även denna punkt i princip hade legitimerat och stött hela det odemokratiska hemlighetsmakeri som karaktäriserat förhandlingsprocessen kring ACTA-avtalet.

Jan Albrecht, grön ledamot, twittrar;  What a disaster: Instead of a strong EP resolution on ACTA, the conservatives and some liberals adopted a blank cheque.

Det tycks som om det är enskilda liberaler som svikit den gemensamma resolutionen och således avgjort omröstningen. Det här är, minst sagt, katastrofalt, då möjligheten att stopp ACTA i EU-Parlamentet har minskat radikalt genom utfallet av de här omröstningarna.

Kampen är dock långt från över. Den avgörande omröstningen om huruvida EP kommer att ställa sig bakom ACTA-avtalet kommer att ske någon gång i vår. Även om fighten förlorades när det gäller de här resolutionerna, var ”förlustmarginalen” knapp, så visst finns det hopp om att EP fortfarande kan stoppa ACTA.

Enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet berodde nederlaget på att liberalerna i sista stund bytte sida, efter att ha övertalats av den liberale EU-Kommissionären Karel de Gucht. Detta är uppgifter som nu kommer från flera håll.

Förhoppningsvis dyker röstresultatet upp på Votewatch inom kort, och då kan vi definitivt följa upp vem/vilka grupperingar som fällde avgörandet som resulterade i att den konservativa resolutionen antogs och den gemensamma rödgröna/liberala föll.

Carl Schlyter säger såhär om resultatet av omröstningen;

Genom beslutet att avslå den gemensamma resolutionen och stödja den konservativa har EU-Parlamentet missat chansen att påverka. Framför allt har man missat möjligheten att kräva att de mänskliga rättigheterna säkerhetsställs och använda detta som ett villkor för beslut om acta. På grund av splittring inom liberalerna missade EP chansen till ett starkt ställningstagande för fundamentala medborgerliga rättigheter.

Läs mer: Carl Schlyters pressmeddelande, HAX , Laquadrature du net, netzpolitik (tyska), Christian Engström (PP), Vänsterpartiet, Computer Sweden, Gröna gruppen (tyska), Rick Falkvinge (PP), Svd,

5 kommentarer

Två ACTA-resolutioner står mot varandra i EP

Postad den av acta

Gårdagen innebar att de totalt sex resolutioner som då fanns nu har utmynnat i två. Ett första försök att få alla grupper i EU-Parlamentet att ställa sig bakom en gemensam resolution misslyckades de konservativa partigrupperna ECR  och EPP (där KD och M ingår)  lämnade förhandlingarna. Vad som nu hänt är att S&D (socialdemokrater), ALDE (liberaler), GUE/NGL (vänstern) och GREENS/EFA (de gröna) enats om en gemensam resolution. Denna resolution står nu mot EPP+ECR:s resolution .

Den rödgröna/liberala resolutionen bygger till stor del på S&D:s resolution, och är således inte lika ”progressiv” som den gröna, men likväl helt ok. Bland annat innehåller resolutionen skrivningar om att patent skall exkluderas ur ”civil enforcement” för att inte skada tillgången till livsnödvändiga generiska mediciner. Resolutionen bibehåller även den gröna skrivningen där man efterfrågar en grundlig juridisk analys utförs för att klargöra betydelsen, lagligheten och möjligheten att efterfölja ACTA:s skrivelser om tätt samarbete mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer, och hur detta kan tänkas påverka fundamentala rättigheter som exempelvis den personliga integriteten. Resolutionen innehåller även kritik mot hur de hemliga förhandlingarna har skötts.

I jämförelse mot denna resolution är den konservativa motsvarigheten riktigt dålig. Där görs inte en ordentlig uppföljning av den luddiga formuleringen i ACTA av ”kommersiell skala” (vilket den rödgröna/liberala resolutionen gör), den innehåller heller inga intentioner eller skrivningar för att undvika att internetleverantörer kommer att få hållas ansvariga för nätanvändares förehavanden och således agera privatpoliser, m.m. Den franska gruppen Laquadrature du net har summerat delar av sin kritik av resolutionen, vilket är högst läsvärt.

Voteringen om ACTA-resolutionerna sker just nu, så vi återkommer så snart vi har ett resultat.

1 kommentar

ACTA-resolutioner hanteras på onsdag

Postad den av acta

Den gröna gruppen har, som vi skrivit om tidigare, lämnat in en resolution till veckans beslutssession i EU-Parlamentet. Totalt är fem olika resolutioner inlämnade. De konservativa grupperna (EPP och ECR) har slagit sig ihop och presenterat en gemensam resolutionALDE (liberalerna), S&D (Socialdemokraterna) och GUE/NGL (Vänstern) har också lämnat in enskilda resolutioner.

EU-Parlamentet kommer att rösta om resolutionerna på onsdag. Vi återkommer med kortare sammanfattningar av de andra resolutionerna i morgon samt förhoppningsvis även något om hur läget för att få igenom den gröna resolutionen, eller eventuella jämkningar, ser ut.

Kommentera

Grön Resolution om ACTA inlämnad

Postad den av acta

Den gröna gruppen i EU-Parlamentet lämnade tidigt på morgonen igår in sin resolution om ACTA-avtalet. Resolutionen har varit öppen för kommentarer och synpunkter från civilsamhället sedan förra veckan, och har nu nått sitt slutgiltiga skick. Tack vare morgonpiggt arbete av Erik Josefsson (tjänsteman för Internetfrågor hos gröna gruppen i EU-Parlamentet) så är den gröna resolutionen den första resolution som lagts fram, och således indirekt kommer att innebära att alla andra måste förhålla sig till denna resolution, vilket ger många fördelar.

I resolutionen, som är underskriven av Carl Schlyter och Eva Lichtenberger (MEP från Österrike),  framförs bl.a. kritik mot hur de hemliga förhandlingarna om ACTA har förts, och de gröna kräver att en process inleds där EU-medborgare får möjlighet att komma med synpunkter (punkt 3) innan ACTA-avtalet ”bekräftas” (genomgår parafering). Man ber också Kommissionen att inte parafera ACTA innan en utförlig konsekvensanalys av ACTA-avtalets effekter på fundamentala rättigheter har genomförts (punkt 6), och man nämner även ACTA:s negativa inverkan på handeln med livsnödvändiga generiska mediciner om ”patent” inte lyfts ur avtalet (punkt 8).

Vidare kräver man i resolutionen att en juridisk analys utförs för att klargöra betydelsen, lagligheten och möjligheten att efterfölja ACTA:s skrivelser om tätt samarbete mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer, och hur detta kan tänkas påverka fundamentala rättigheter som exempelvis den personliga integriteten (punkt 10).   Slutligen ber man också om en konsekvensanalys av kostnader, konsekvenser för skydd av personlig data och den pågående harmoniseringen av verkställighet av immaterialrättslagstiftning (punkt 15). Man lyfter också frågan om hur ingåendet av ACTA kan komma att påverka framtida handlingsutrymme i lagstiftningsfrågan när det gäller immaterialrätt.

Hur goda chanserna är för att resolutionen skall gå igenom är i nuläget oklart. Det är också osäkert hur många andra resolutionen om ACTA som kommer att komma in. Oavsett vad så kommer den gröna resolutionen att behandlas under nästa session (23-26 november).

Läs mer: HAX

3 kommentarer

Grön resolution ackompanjerad av nya ACTA-läckor

Postad den av acta

Det är lite av ketchup-effekt kring ACTA-avtalet just nu, allting händer på samma gång. Idag har den gröna gruppen i EU-Parlamentet presenterat en resolution om ACTA som kommer att behandlas av plenum den 23:e november, samtidigt som Knowledge Ecology International släppt sex stycken hemliga dokument om ACTA-avtalet. Vi börjar med läckorna;

Under den senaste förhandlingsrundan av ACTA-avtalet i Japan, vilket också sades vara den sista, bekräftade förhandlingsparterna att ACTA-avtalet var färdigförhandlat, att inga ytterligare förhandlingsrundor skulle hållas och offentliggjorde avtalsutkastet med reservationen att några ”detaljer” återstod innan avtalet skulle vara helt klart. Nyheter om att de där detaljerna var utredda och färdigförhandlade har dock låtit vänta på sig.

Idag har Knowledge Ecology International offentliggjort en hel drös hemliga ACTA-dokument som sprider lite ljus över vad som faktiskt sker kring ACTA just nu. I ett av de läckta dokumenten framgår att USA:s krav om att även fortsättningsvis undanta patent från kapitlet ”civil enforcement” beviljas, men däremot lägger sig USA gällande frågan om så kallad ”anti-camcording” under 2.14 (”3. Each Party may provide criminal procedures and penalties in appropriate cases for the unauthorized copying of cinematographic works from a performance in a motion
picture exhibition facility generally open to the public.”).
Denna punkt undantas även från 2.15, vilket innebär att filma en bioföreställning inte (åtminstone inte genom ACTA) kommer att innebära fängelsestraff eller avskräckande höga böter. Det verkar också som att ytterligare en förhandlingsrunda, en ”teknisk” sådan, kommer att hållas, tvärtemot tidigare utfästelser. Preliminärt tycks en sådan vara planerad till Sydney, Australien, mellan den 30:e november och 3:e december.

Många av de läckta dokumentet är av intresse, ett dokument tar bl.a. upp de ”framsteg” som förhandlarna anser sig gjort i ACTA gentemot tidigare avtal som ex. TRIPS.

Samtidigt som dessa läckor offentliggjorts har alltså den gröna gruppen i EU-Parlamentet offentliggjort den resolution om ACTA som kommer att skickas in och behandlas i EU-Parlamentet under Strasbourg-sessionen den 23:e november. Den liberala gruppen (ALDE) och vänstern (GUE/NGL) står också bakom resolutionen. Den gröna gruppen eftersöker i nuläget hjälp från civilsamhället och medborgare att ge kommentarer och input till resolutionen, innan den officiellt skickas in den 15:e november. Bidrag till resolutionen görs här eller mailas till actamotion@googlegroups.com och är mycket uppskattade. I resolutionen finns bl.a. en punkt som lyder:

13 . Reminds the Commission and the Council that the Parliament’s consent to ACTA will be dependent on full and equal cooperation with the Parliament and the complete discharge of this resolution, especially with regard to protection of fundamental rights, access to medicines and acting with due consideration of the Parliament’s opinion.”

Det har även börjat droppa in lite svar från EU-Kommissionen på de åtta prioriterade frågor rörande ACTA-avtalet som en grupp gröna EU-parlamentariker (däribland Carl Schlyter) nyligen skickade. Alla info om frågorna och svaren finns på den gröna gruppens kampanjsida om ACTA-avtalet.

3 kommentarer

RSS Prenumerera